BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­ra­fat’ın e­şi dön­mek is­ti­yor

A­ra­fat’ın e­şi dön­mek is­ti­yor

Fi­lis­tin­li­le­rin ef­sa­ne­vi li­de­ri Ya­ser Ara­fat’ın Mal­ta’da ya­şa­yan dul eşi Su­ha Ara­fat, Fi­lis­tin’e dön­mek is­te­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Va­ta­nım­dan uzak ha­yat, be­nim ve kı­zım için da­ya­nıl­maz ha­le gel­di” de­di.Fi­lis­tin­li­le­rin ef­sa­ne­vi li­de­ri Ya­ser Ara­fat’ın Mal­ta’da ya­şa­yan dul eşi Su­ha Ara­fat, Fi­lis­tin’e dön­mek is­te­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Va­ta­nım­dan uzak ha­yat, be­nim ve kı­zım için da­ya­nıl­maz ha­le gel­di” de­di. Su­ha Ara­fat, Lon­dra’da Arap­ça ya­yım­la­nan El Ha­yat ga­ze­te­si­ne yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Ra­mal­lah’a ge­ri dö­ne­ce­ği­ni ifa­de ede­rek, Ya­ser Ara­fat’ın sağ­la­dı­ğı hu­zur ve gü­ve­ni ar­tık his­set­me­dik­le­ri­ni, her ge­çen gün da­ha çok üzül­dü­ğü­nü kay­det­ti. Ken­di­si­nin ve Fi­lis­tin hal­kı­nın Ara­fat’ı çok öz­le­di­ği­ni be­lir­ten Su­ha Ara­fat, “Bü­tün ak­si­lik­ler aşı­lır, unu­tu­lur, an­cak ölüm acı­sı ha­riç, o ar­tı­yor ve de­rin­le­şi­yor” di­ye ko­nuş­tu. Su­ha Ara­fat, Fi­lis­tin bir­li­ği ve dev­le­ti­nin ha­ya­li­ni kur­du­ğu­nu, bu­nun için dua et­ti­ği­ni kay­det­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT