BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kendi ayağına ateş etmek

Kendi ayağına ateş etmek

Eko­no­mi­de da­ral­ma­nın ol­du­ğu dö­nem­ler­de, in­san is­ter is­te­mez ga­ze­te­le­rin eko­no­mi say­fa­la­rı­nı da­ha bir özen­le oku­yor. Son bir ay­dır bi­zim ga­ze­te­le­rin eko­no­mi say­fa­la­rı, re­el sek­tör tem­sil­ci­le­ri­nin fer­yat­la­rı ve gü­ven­siz­li­ği, mo­ral­siz­li­ği ta­va­na çı­ka­ran açık­la­ma­la­rı ile do­lu.Eko­no­mi­de da­ral­ma­nın ol­du­ğu dö­nem­ler­de, in­san is­ter is­te­mez ga­ze­te­le­rin eko­no­mi say­fa­la­rı­nı da­ha bir özen­le oku­yor. Son bir ay­dır bi­zim ga­ze­te­le­rin eko­no­mi say­fa­la­rı, re­el sek­tör tem­sil­ci­le­ri­nin fer­yat­la­rı ve gü­ven­siz­li­ği, mo­ral­siz­li­ği ta­va­na çı­ka­ran açık­la­ma­la­rı ile do­lu. Me­se­la TÜ­Sİ­AD “Yan­dık-bit­tik-ace­le IMF ile an­la­şın” di­yor. İSO Baş­ka­nı ay­nı is­ti­ka­met­te me­saj­lar ve­ri­yor. Re­el sek­tör tem­sil­ci­le­ri­nin her gün za­ten sı­kın­tı­lı olan eko­no­mik tab­lo­yu da­ha da sı­kın­tı­lı ve kö­tü gös­te­ren açık­la­ma­lar­da bu­lun­ma­la­rı­nı an­la­mak­ta zor­la­nı­yo­rum. Ken­di­le­ri de ga­yet iyi bi­lir ki, eko­no­mi­nin en az yüz­de 50’si mo­ral ve gü­ven­dir. Pi­ya­sa­la­rın gü­ve­ni­ni sar­san, tü­ke­ti­ci­nin mo­ra­li­ni bo­zan ve ta­lep­le­ri­ni er­te­let­ti­ren açık­la­ma­la­rı­nız­la aya­ğı­nı­za ateş et­miş ol­mu­yor mu­su­nuz? Ger­çe­ği sak­la­yın de­mi­yo­rum, ama abart­ma­yın. Kriz fır­sat­çı­lı­ğı yap­ma­yın. Eğer bu açık­la­ma­lar­dan ama­cı­nız hü­kü­me­ti, ted­bir­ler al­ma­ya zor­la­mak­sa yön­te­mi­niz yan­lış. Baş­vur­du­ğu­nuz yön­tem si­ze de za­rar ve­ren bir yön­tem. Ay­rı­ca hü­kü­met­le eko­no­mi yö­ne­ti­miy­le her gün bir ara­ya ge­li­yor­su­nuz. Bu yet­mi­yor Baş­ba­kan ve Cum­hur­baş­ka­nıy­la bir ara­ya ge­li­yor­su­nuz. O top­lan­tı ve gö­rüş­me­ler­de ne söy­le­ye­cek­se­niz söy­le­yin, öne­ri­le­ri­ni­zi sı­ra­la­yın. Öne­ri­le­ri­ni­zin ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si için gö­rüş­me­le­ri­ni­zi ve ıs­ra­rı­nı­zı de­vam et­ti­rin. Ama di­ya­log ve ile­ti­şim ka­nal­la­rı so­nu­na ka­dar açık iken her Al­lah’ın gü­nü ba­sı­na de­meç­ler ve­re­rek kap­ka­ra bir tab­lo çiz­me­nin ki­me ne ya­ra­rı var? Lüt­fen su­sun ar­tık. Eko­no­mi yö­ne­ti­mi­ne yar­dım­cı olun, ted­bir­ler alın, al­dı­rın. Su­zan Sa­ban­cı Din­çer; “Re­el sek­tör ve iş dün­ya­sı di­rek­si­yo­nu Or­ta Do­ğu ül­ke­le­ri­ne doğ­ru dön­dür­me­li” de­miş. Doğ­ru söy­le­miş. Aman Su­zan Ha­nım uma­rım, CHP’li­ler ve ulu­sal­cı­lar bu açık­la­ma­nı­zı gör­mez. Gö­rür­ler­se si­zi du­man eder­ler. “Tür­ki­ye İran­la­şı­yor”, “Tür­ki­ye Ma­lez­ya olu­yor”, “Tür­ki­ye Ku­veyt Emi­ri­ne, Suu­di Pren­si­ne peş­keş çe­ki­li­yor” de­meç­le­ri ile kar­şı­nı­za çı­kar­lar ve si­zi pe­ri­şan eder­ler. Hat­ta si­zi, “Tür­ki­ye’ye şe­ri­at ge­tir­me­ye ça­lı­şı­yor. Tür­ki­ye’yi İs­lam ser­ma­ye­si­nin kon­tro­lü­ne sok­ma­ya uğ­ra­şı­yor” di­ye suç­lar­lar. Ha­ya­tı bo­yun­ca ya­nın­da üç ki­şi­yi is­tih­dam et­me­miş, bir ku­ruş­luk kat­ma­de­ğer oluş­tur­ma­mış, dev­let ha­zi­ne­sin­den ge­çin­me­ye alı­şık tu­zu ku­ru zih­ni­yet bu ül­ke­ye Kör­fez ser­ma­ye­si­nin gi­ri­şi­ni en­gel­le­miş­tir. Ha­tır­la­yın iki yıl ön­ce­si­ni. Kör­fez­de­ki zen­gin­ler Tür­ki­ye’ye ya­tı­rım yap­mak için akın et­miş­ler­di. Baş­ta mah­ke­me­le­ri­miz ve med­ya­mız ol­mak üze­re adam­la­rı gel­dik­le­ri­ne piş­man et­me­dik mi? Şim­di ne­den, ki­me gü­ve­ne­rek gel­sin­ler? Ha­zır, ayak­la­rı­na ka­dar ge­len İn­gil­te­re du­rur­ken Fran­sa du­rur­ken bi­ze ni­ye gel­sin­ler? Ken­di aya­ğı­na ateş et­mek ko­nu­sun­da us­ta bir mil­le­tiz biz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT