BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Arınç’ın evi­ne gi­ren hır­sız tu­tuk­lan­dı

Arınç’ın evi­ne gi­ren hır­sız tu­tuk­lan­dı

Es­ki TBMM Baş­ka­nı Bü­lent Arınç ile ay­nı kat­ta­ki Meh­met Ağaç­han’a ait ev­le­re, 27 Ekim ta­ri­hin­de ka­pı­la­rı­nı kı­ra­rak gi­ren ka­dın, Ma­ni­sa Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne tes­lim ol­du. İz­mir’de ya­şa­yan Z.K. (47) isim­li ka­dın, em­ni­ye­te avu­ka­tıy­la bir­lik­te ge­lir­ken ön­ce suç­la­ma­la­rı red­det­ti.> Öz­can Ay­dın MA­Nİ­SA İHA Es­ki TBMM Baş­ka­nı Bü­lent Arınç ile ay­nı kat­ta­ki Meh­met Ağaç­han’a ait ev­le­re, 27 Ekim ta­ri­hin­de ka­pı­la­rı­nı kı­ra­rak gi­ren ka­dın, Ma­ni­sa Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne tes­lim ol­du. İz­mir’de ya­şa­yan Z.K. (47) isim­li ka­dın, em­ni­ye­te avu­ka­tıy­la bir­lik­te ge­lir­ken ön­ce suç­la­ma­la­rı red­det­ti. Po­li­se tes­lim ol­duk­tan son­ra çev­re­de­ki es­naf ta­ra­fın­dan da teş­his edi­len zan­lı em­ni­yet­te­ki iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan sav­cı­lı­ğa sevk edil­di. Sor­gu­la­nan ka­dın tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di. Ma­ni­sa’da da­ire­si bu­lu­nan Arınç ile kom­şu­su­nun evi­ne ka­pı­nın ki­li­di kı­rı­la­rak gi­ril­miş, an­cak her­han­gi bir eş­ya­nın ça­lın­ma­dı­ğı be­lir­len­miş­ti.
Kapat
KAPAT