BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Benim işim daha zor

Benim işim daha zor

Emre Belözoğlu, “A­lex’e ve­ri­len ser­best­lik ba­na ta­nın­mı­yor”, der­ken mev­ki i­ti­ba­rıy­la so­rum­lu­lu­ğu­nun da­ha a­ğır ol­du­ğu­nu söy­le­diEmre Belözoğlu, “A­lex’e ve­ri­len ser­best­lik ba­na ta­nın­mı­yor”, der­ken mev­ki i­ti­ba­rıy­la so­rum­lu­lu­ğu­nun da­ha a­ğır ol­du­ğu­nu söy­le­di “PA­RA İÇİN GEL­ME­DİM” F.Bah­çe’nin flaş trans­fer­le­rin­den Em­re Be­lö­zoğ­lu, Ko­şan Adam Der­gi­si’ne ver­di­ği rö­por­taj­da il­ginç ifa­de­ler kul­lan­dı. Sa­rı-la­ci­vert­li ta­kı­mı pa­ra için ter­cih et­me­di­ği­ni vur­gu­la­yan yıl­dız oyun­cu, “Tür­ki­ye’de­ki ka­zan­cım İn­gil­te­re’de­kin­den faz­la de­ğil. Bu­ra­ya pa­ra için de­ğil, F.Bah­çe­li ol­du­ğum için, Aziz Yıl­dı­rım baş­kan ol­du­ğu için gel­dim” de­di. Med­ya­nın hak­kın­da yaz­dı­ğı bir­çok ha­be­rin ger­çek dı­şı ol­du­ğu­nu ifa­de eden Em­re, “Ben ken­di­mi bi­li­yo­rum. Be­ni ta­nı­yan­lar da doğ­ru­la­rı bi­li­yor” der­ken, kro­nik sa­kat­lı­ğı ol­ma­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. “ÇOK PU­AN KAY­BET­TİK” F.Bah­çe’nin pu­an ka­yıp­la­rı­nı “Bek­le­di­ği­min üs­tün­de” şek­lin­de yo­rum­la­yan Em­re, en il­ginç açık­la­ma­sı­nı ise Alex hak­kın­da yap­tı. Em­re, “Be­nim ar­kam­da da da­ha çok mü­ca­de­le ede­cek bir oyun­cu olur­sa ben de ön­de top al­mak is­te­rim ama mev­ki ola­rak ba­na su­nu­lan ser­best­lik ta­bii ki bir Alex’e su­nu­lan ser­best­lik­ten da­ha sı­nır­lı. Bu yüz­den de­fan­sif an­lam­da da gö­re­vim ön­de oy­na­yan oyun­cu­ya gö­re da­ha ağır” de­di. Em­re, Au­re­li­o için de “Hiç kim­se­nin vaz­ge­çil­mez ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum. Her­ke­sin boş­lu­ğu do­lar” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT