BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > UMUT’UN SIRTINDA

UMUT’UN SIRTINDA

Uzun sü­re “dü­ğüm­le­nen” maç­ta­ki kara “bu­lut”la­rı Umut’un şık kafa go­lü da­ğıt­tıİLK YA­RI­DA UYUT­TU­LAR Li­der Trab­zons­por, G.Bir­li­ği dep­las­ma­nın­dan zor da ol­sa üç pu­an çı­kar­ma­yı bil­di: 1-0... 5. da­ki­ka­da sol­dan on se­kiz içi­ne inen Umut, to­pu sa­ğa çe­kip Re­cep’in üze­ri­ne vu­run­ca ilk ya­rı­nın en teh­li­ke­li ata­ğı so­nuç­suz kal­dı. Tat­sız, tuz­suz­du bu dev­re. Bor­do-ma­vi­li­ler aya­ğa bol pas yap­sa da teh­li­ke üre­te­me­di. Ev sa­hi­bi­nin fut­bo­lu­nu iz­le­mek ise, ke­çi boy­nu­zu ye­mek gi­bi bir şey­di açık­ça­sı. Bur­han’ın ka­fa vu­ru­şun­da to­pun Sylva’da kal­ma­sı... Be­lir­gin bir za­man­la­ma zaa­fı olan Se­ne­gal­li ka­le­ci­nin ha­ta­sın­da En­gin’in boş ka­le ye­ri­ne dı­şa­rı vur­ma­sı... to­pu to­pu bu ka­dar. İlk ya­rı, böy­le ka­li­te­siz bir fut­bo­lun ar­dın­dan gol­süz bit­ti do­ğal ola­rak. KA­FA­SI­NI ÇA­LIŞ­TIR­DI İkin­ci ya­rı gö­rü­nüm ta­ma­men de­ğiş­ti. 56’da Yat­ta­ra’nın sır­tı­na çar­pan top pas ol­du Gök­han’a; o da sert vur­du, di­re­ği sı­yır­dı me­şin yu­var­lak. Ar­dın­dan Cey­hun fri­kik­ten çok sert vur­du, top Re­cep’ten dön­dü, Gök­han ağ­la­rı bul­du ama po­zis­yon of­sayt­tı. 67’de kor­ner atı­şın­dan ge­len to­pa al­tı pas önün­de bom­boş du­rum­da El Sa­ka ya­pış­tır­dı ka­fa­yı, Sylva mut­lak go­lü ön­le­di. 77’de Yat­ta­ra’nın fri­kik­ten or­ta­sı­na iyi yük­se­len Cey­hun’un ka­fa vu­ru­şu üst di­rek­ten dön­dü. Bir da­ki­ka son­ra­sın­da Ege­men’in uzun to­pu­nu Cey­hun Gök­han’a, o Umut’a, genç fut­bol­cu da fi­le­le­re gön­der­di: 1-0. Te­laş­la yük­le­nen Genç­ler’de En­gin iki en­fes fri­ki­ği­nin bi­ri di­rek, di­ğe­ri Sylva’dan dö­nün­ce Trab­zon li­der­li­ği­ni de­vam et­tir­di. > En­gin KO­CA­BI­YIK-An­ka­ra (İHA) S­tan­dar­dı­mı­zı yük­sel­te­me­dik T­rab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal, i­ki ta­kı­mın da kont­rol­lü oy­na­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “O­yun s­tan­dardı­mı­zı yük­sel­te­me­dik” de­di. G.Bir­li­ği’nin o­yu­nu i­yi kont­rol et­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Ya­nal, “Bi­zi hü­cu­ma çı­kar­ma­dı­lar. Ma­çın kı­rıl­ma nok­ta­la­rı var­dı. Biz bu nok­ta­lar­dan bi­ri­ni de­ğer­len­dir­dik. Bi­zim a­çı­mız­dan zor bir kar­şı­laş­may­dı. Çün­kü haf­ta i­çin­de ku­pa ma­çı oy­na­mış­tık. O­yun ka­li­te­si­ni yük­selt­me a­dı­na e­min a­dım­lar­la i­ler­li­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. Baş­kan Sad­ri Şe­ner de i­yi oy­na­ma­dık­la­rı­nı i­fa­de e­de­rek, “A­lı­nan 3 pu­an var. Li­der­li­ği­miz sü­rü­yor. Da­ha i­yi o­la­cak” di­ye ko­nuş­tu. Sel­çuk şo­ku T­rab­zons­por’da maç ön­ce­si Sel­çuk İ­nan şo­ku ya­şan­dı. Sa­kat­lı­ğın­dan do­la­yı oy­na­yıp oy­na­ma­ya­ca­ğı bel­li ol­ma­yan an­cak kad­ro­da yer a­la­rak ilk 11’de baş­la­ma­ya ha­zır­la­nan Sel­çuk, ken­di­ni ha­zır his­set­me­di­ği ge­rek­çe­siy­le son an­da kad­ro­dan çı­ka­rıl­dı. Tek­nik Di­rek­tör Er­sun Ya­nal, Sel­çuk’un ye­ri­ne ilk 11’e Cey­hun Gül­se­lam’ı da­hil e­der­ken, o­yun­cu­nun bel kas­la­rın­da bir s­pazm ol­du­ğu­nu ve ris­ke et­me­dik­le­ri­ni söy­le­di. 19 Ma­yıs S­ta­dı, 14 Ka­sım 2008 >> G.BİRLİĞİ 0 ­Re­cep 5 Em­re 5 El Sa­ka 6 T­ra­o­re 5.5 ­Ha­kan 5 ­Bur­han 5.5 ­Da­ni­el Ad­do 5 ­Meh­met Nas 5.5 T­ro­i­si 5 En­gin 6.5 ­Ka­he 5.5 (D­ji­te dk.77) 4.5 ­Ko­ray ­Pe­ric ­Ke­rem Er­gün Te­ber U­ğur ­So­ner T.D.: Sa­met Ay­ba­ba >> TRABZON 1 Syl­va 6.5 ­Tay­fun 5.5 ­Song 6.5 E­ge­men 5.5 ­Ca­le 6 ­Yat­ta­ra 5 (I­sa­ac dk.82) 5 ­Hü­se­yin 5.5 ­Cey­hun 7 ­Col­man 5.5 (Fer­hat dk.90+1) ? U­mut 7 ­Gök­han 5 (Ad­nan dk.89) ? ­Gi­ray ­Re­cep Er­gin Ke­leş O­nur T.D.: Er­sun Ya­nal ­GOL: U­mut (dk.78) ­HA­KEM­LER: Fı­rat Ay­dı­nus, A­leks Taş­çı­oğ­lu, Vol­kan Na­rinç PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P T­rab­zon 11 8 2 1 18 9 26 An­ka­ra 10 7 1 2 18 7 22 ­Be­şik­taş 10 6 3 1 20 9 21 ­Si­vas 10 5 3 2 17 10 18 G.Sa­ray 10 5 2 3 23 15 17 ­Kay­se­ri 10 5 2 3 11 6 17 F.Bah­çe 10 5 1 4 22 16 16 ­Bur­sa 10 5 1 4 15 16 16 G.An­tep 10 4 2 4 14 16 14 ­Kon­ya 10 4 2 4 14 17 14 Es­ki­şe­hir 10 3 4 3 13 14 13 B.Be­le­di­ye 10 3 3 4 11 14 12 ­De­niz­li 10 3 2 5 12 17 11 G.Bir­li­ği 11 2 4 5 13 18 10 An­tal­ya 10 2 2 6 14 20 8 ­Ha­cet­te­pe 10 2 2 6 7 14 8 M­KE A.Gü­cü 10 1 4 5 9 17 7 ­Ko­ca­e­li 10 0 2 8 10 26 2
Kapat
KAPAT