BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sultan’ın elbise ve takıları sergileniyor

Sultan’ın elbise ve takıları sergileniyor

Türk si­ne­ma­sı­nın “Sul­ta­nı­” Tür­kan Şo­ray, 250 fil­min­de giy­di­ği yüz­ler­ce el­bi­se ve ak­se­su­ar­dan olu­şan bir ser­gi aç­tı.Türk si­ne­ma­sı­nın “Sul­ta­nı­” Tür­kan Şo­ray, 250 fil­min­de giy­di­ği yüz­ler­ce el­bi­se ve ak­se­su­ar­dan olu­şan bir ser­gi aç­tı. CRR Fu­ar Mer­ke­zi­’n­de­ki ser­gi­nin açı­lı­şın­da ko­nu­şan Tür­kan Şo­ray, “Kos­tüm­le­ri­min bi­rin­de göz­le­rim­den akan göz­yaş­la­rı­nın, di­ğe­rin­de te­laş­la içer­ken üze­ri­me dök­tü­ğüm ça­yın le­ke­si, bir baş­ka­sın­da da dağ­la­rın, ba­yır­la­rın ça­mur­la­rı­nı gö­re­bi­li­yor­dum. Bu kos­tüm­le­ri­min ço­ğu­nu, ro­lü­me uy­gun bir şe­kil­de, ben ta­sar­la­mış­tım ya da ben se­çip al­mış­tım. Geç­miş dö­nem film­le­rin ses­siz se­da­sız şa­hi­di bu kos­tüm­ler emi­nim si­ne­ma se­ver­le­re nos­tal­ji ya­şa­ta­ca­k” de­di. Ser­gi ay so­nu­na ka­dar ge­zi­le­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT