BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­ra­lı kö­pek için se­fer­ber­lik

Ya­ra­lı kö­pek için se­fer­ber­lik

De­niz­li­’de Pa­muk­ka­le yö­nü­ne gi­den ve pla­ka­sı be­lir­le­ne­me­yen bir oto­mo­bil, yo­lun kar­şı­sı­na geç­mek is­te­yen kö­pe­ğe çarp­tı.MÜ­DA­HA­LE­YE RAĞ­MEN KUR­TA­RI­LA­MA­DI De­niz­li­’de Pa­muk­ka­le yö­nü­ne gi­den ve pla­ka­sı be­lir­le­ne­me­yen bir oto­mo­bil, yo­lun kar­şı­sı­na geç­mek is­te­yen kö­pe­ğe çarp­tı. Ya­ra­lı kö­pe­ğin yat­tı­ğı böl­ge­de gü­ven­lik şe­ri­di oluş­tu­ran tra­fik ekip­le­ri, tra­fik akı­şı­nı tek şe­ri­de in­dir­di. Olay ye­ri­ne ge­len So­kak Hay­van­la­rı Re­ha­bi­li­tas­yon gö­rev­li­le­ri, yap­tık­la­rı tüm mü­da­ha­le­re rağ­men ya­ra­lı kö­pe­ği kur­ta­ra­ma­dı. Ve­te­ri­ner he­ki­mi Emi­ne Dan­gal, du­ru­mu öğ­re­nen tra­fik po­lis­le­ri­nin yap­tı­ğı çağ­daş ve du­yar­lı uy­gu­la­ma­nın ken­di­le­ri­ni mut­lu et­ti­ği­ni söy­le­di. TRAFİK TEK ŞERİDE İNDİRİLDİ P­la­ka­sı a­lı­na­ma­yan bir a­ra­cın çarp­tı­ğı ya­ra­lı kö­pek i­çin t­ra­fik tek şe­ri­de in­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT