BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > En­di­şe­li bek­le­yiş

En­di­şe­li bek­le­yiş

Aden Kör­fe­zi’nde ka­çı­rı­lan Türk bay­rak­lı ge­mi­nin kap­ta­nı Uğur Müm­taz Te­mel­taş’ın ai­le­si, devletten yardım istiyor> İS­KEN­DE­RUN Ye­men a­çık­la­rın­da kor­san­la­rın e­le ge­çir­di­ği “Ka­ra­göl” ad­lı ku­ru yük ge­mi­si­nin kap­ta­nı U­ğur Müm­taz Te­mel­taş’ın (29), Ha­tay’ın İs­ken­de­run il­çe­sin­de­ki a­i­le­si, en­di­şe i­çin­de ço­cuk­la­rın­dan ha­ber bek­li­yor. Hin­dis­tan’a 5 bin ton kim­ya­sal mad­de yü­kü gö­tü­rür­ken A­den Kör­fe­zi’n­de kor­san­lar ta­ra­fın­dan ka­çı­rı­lan Türk bay­rak­lı “Ka­ra­göl” ad­lı ge­mi­nin kap­ta­nı U­ğur Müm­taz Te­mel­taş’ın ba­ba­sı Zi­ya De­mir­taş i­le an­ne­si Ay­sel De­mir­taş, ço­cuk­la­rın­dan ha­ber a­la­bil­mek i­çin sü­rek­li ha­ber­le­ri iz­li­yor. İs­tan­bul Tek­nik Ü­ni­ver­si­te­si me­zu­nu o­lan ço­cuk­la­rı­nın 8 yıl­dır kap­tan­lık yap­tı­ğı­nı an­la­tan ba­ba Zi­ya i­le an­ne Ay­sel De­mir­taş, “Oğ­lu­muz i­ki gün ön­ce a­ra­ya­rak A­den Kör­fe­zi’n­de ol­duk­la­rı­nı söy­le­miş­ti. Da­ha son­ra ge­mi­nin kor­san­lar ta­ra­fın­dan ka­çı­rıl­dı­ğı­nı öğ­ren­dik” de­di. Ge­mi­nin bağ­lı bu­lun­du­ğu şir­ke­tin yet­ki­li­le­rin­den dün ge­ce ge­mi­nin So­ma­li’ye doğ­ru git­ti­ği­ni öğ­ren­dik­le­ri­ni be­lir­ten Zi­ya De­mir­taş, “Oğ­lu­mu­zun ha­ya­tı ko­nu­sun­da te­dir­gi­niz. Baş­la­rın­da si­lah­lı kor­san­la­rın ol­ma­sı bi­zi en­di­şe­len­di­ri­yor. Dev­le­ti­mi­zin ko­nu i­le ya­kın­dan il­gi­len­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Di­le­ği­miz oğ­lu­muz­la bir­lik­te tüm per­so­ne­lin sağ sa­lim kur­tul­ma­sı” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT