BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 46 yıl­lık kan da­va­sı bitti

46 yıl­lık kan da­va­sı bitti

AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Hü­se­yin Tan­rı­ver­di ve Ab­dul­ka­dir Ak­su, Di­yar­ba­kır’da iki ai­le ara­sın­da­ki 46 yıl­lık kan da­va­sı­nın ba­rış­la so­nuç­lan­ma­sı için dü­zen­le­nen ba­rış ye­me­ği­ne ka­tıl­dı.> Dİ­YAR­BA­KIR (İHA) AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Hü­se­yin Tan­rı­ver­di ve Ab­dul­ka­dir Ak­su, Di­yar­ba­kır’da iki ai­le ara­sın­da­ki 46 yıl­lık kan da­va­sı­nın ba­rış­la so­nuç­lan­ma­sı için dü­zen­le­nen ba­rış ye­me­ği­ne ka­tıl­dı. Bis­mil il­çe­sin­de 46 yıl ön­ce Yağ­mur ve Par­lar ai­le­si ara­sın­da baş­la­yan ve bir ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si ile de­vam eden kan da­va­sı AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ab­dul­ka­dir Ak­su ve Hü­se­yin Tan­rı­ver­di’nin ka­tıl­dı­ğı ba­rış ye­me­ğin­de son bul­du. Ba­rış ye­me­ği­ne AK Par­ti Di­yar­ba­kır ve Bat­man mil­let­ve­kil­le­ri­nin ya­nı sı­ra Di­yar­ba­kır Va­li­si Hü­se­yin Av­ni Mut­lu ve çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT