BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ba­rış için bi­sik­let­le dün­ya tu­ru­na çık­tı

Ba­rış için bi­sik­let­le dün­ya tu­ru­na çık­tı

Bi­sik­le­tiy­le ba­rış yol­cu­lu­ğu­na çı­kan Bel­çi­ka­lı ta­rih öğ­ret­me­ni Bru­uo Mo­ens, An­tal­ya’nın Dem­re il­çe­si­ne ulaş­tı.Bi­sik­le­tiy­le ba­rış yol­cu­lu­ğu­na çı­kan Bel­çi­ka­lı ta­rih öğ­ret­me­ni Bru­uo Mo­ens, An­tal­ya’nın Dem­re il­çe­si­ne ulaş­tı. Dün­ya ba­rı­şı için Bel­çi­ka’dan bi­sik­le­tiy­le yo­la çık­tı­ğı­nı, yol­cu­lu­ğun Ku­düs’te so­na ere­ce­ği­ni an­la­tan Bru­uo Mo­ens, şim­di­ye ka­dar bi­sik­le­tiy­le 5 bin 300 ki­lo­met­re yol al­dı­ğı­nı söy­le­di. Mo­ens, “Dem­re’den Si­lif­ke’ye ge­çe­ce­ğim. Bu­ra­dan de­niz yo­luy­la Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti’ne gi­de­ce­ğim. Ora­da da bir tur at­tık­tan son­ra Li­ma­sol şeh­ri­ne ula­şa­ca­ğım. Bu­ra­dan ge­miy­le İs­ra­il’in Hay­fa Li­ma­nı’na git­tik­ten son­ra son­ra, Ku­düs’e ka­dar pe­dal çe­vir­me­yi plan­lı­yo­rum” de­di. Mo­ens, “Git­ti­ğim her yer­de not­lar alı­yo­rum. Top­la­dık­la­rı­mı bir ki­tap­ta der­le­ye­ce­ğim. Üç haf­ta­dır Tür­ki­ye’de­yim. Yol­cu­lu­ğu­mun en gü­zel bö­lü­mü Tür­ki­ye’de geç­ti. Türk in­sa­nı çok can­dan ve ko­nuk­se­ver” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT