BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Em­ni­yet’ten ONLINE hiz­met

Em­ni­yet’ten ONLINE hiz­met

İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, pa­sa­port al­ma, sü­rü­cü bel­ge­si ce­za pua­nı öğ­ren­me ve si­lah ruh­sa­tı al­ma şart­la­rı gi­bi çe­şit­li hiz­met­le­rin, in­ter­net si­te­sin­den alı­na­bi­le­ce­ği­ni bil­dir­di.İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, pa­sa­port al­ma, sü­rü­cü bel­ge­si ce­za pua­nı öğ­ren­me ve si­lah ruh­sa­tı al­ma şart­la­rı gi­bi çe­şit­li hiz­met­le­rin, in­ter­net si­te­sin­den alı­na­bi­le­ce­ği­ni bil­dir­di. Açık­la­ma­da, va­tan­daş­la­rın ve ya­ban­cı­la­rın, po­lis mer­kez­le­ri­ne gi­de­rek al­dı­ğı ba­zı hiz­met ve bil­gi­le­ri, yo­rul­ma­dan, ev­le­rin­den ve iş yer­le­rin­den, “www.iem.gov.tr” ad­res­li in­ter­net si­te­si­ne gi­re­rek ala­bi­le­cek­le­ri be­lir­til­di. Pa­sa­port ala­cak va­tan­daş­la­rın in­ter­net si­te­si üze­rin­den on­li­ne ola­rak sa­bah mü­ra­ca­at et­me­le­ri du­ru­mun­da pa­sa­port­la­rı­nı ak­şam ala­bi­le­cek­le­ri ifa­de edi­len açık­la­ma­da, di­ğer hiz­met­ler şöy­le sı­ra­lan­dı: “Va­tan­daş­la­rı­mız, oto­mo­bil­le­riy­le il­gi­li her tür­lü bil­gi­yi ve sü­rü­cü bel­ge­si ce­za pu­an­la­rı­nı öğ­re­ne­bi­le­cek­ler. Si­lah ruh­sa­tı al­ma şart­la­rı hak­kın­da­ki bil­gi­yi ve mü­ra­ca­at for­mu­nu üc­ret­siz ala­bi­le­cek­ler. Ya­ban­cı­lar, ika­met, va­tan­daş­lık ve il­ti­ca iş­lem­le­ri ile il­gi­li Türk­çe ve İn­gi­liz­ce form ve di­lek­çe­le­ri­ni üc­ret­siz edi­ne­bi­le­cek­ler. Ka­yıp olan ye­tiş­kin ve ço­cuk­la­rın bu­lun­ma­sı­na yö­ne­lik araş­tır­ma sor­gu­la­ma ya­pa­bi­le­cek­ler. Özel Gü­ven­lik Sı­na­vı­na gi­ren­ler kim­lik ve sı­nav so­nuç­la­rı­nı öğ­re­ne­bi­le­cek­ler.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT