BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sel­çuk havalarda!

Sel­çuk havalarda!

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye ma­çın­da sa­kat­la­nan G.Sa­ray­lı Ar­da’nın ye­ri­ne A Mil­li Fut­bol Ta­kım aday kad­ro­su­na çağ­rı­lan F.Bah­çe­li Sel­çuk Şa­hin, son dö­nem­de form gra­fi­ği yük­sel­di­ği için Mil­li Ta­kı­ma çağ­rıl­dı­ğı­nı söy­le­di.ARDA’NIN YERİNE İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye ma­çın­da sa­kat­la­nan G.Sa­ray­lı Ar­da’nın ye­ri­ne A Mil­li Fut­bol Ta­kım aday kad­ro­su­na çağ­rı­lan F.Bah­çe­li Sel­çuk Şa­hin, son dö­nem­de form gra­fi­ği yük­sel­di­ği için Mil­li Ta­kı­ma çağ­rıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Sel­çuk, “Son za­man­lar­da iyi bir form ya­ka­la­dım. F.Bah­çe’de sü­rek­li oy­na­dı­ğım için her maç­ta üze­ri­ne ko­yu­yo­rum. Mil­li Ta­kım­da ye­ni­den yer al­dı­ğım için çok mut­lu­yum” di­ye ko­nuş­tu. MİL­Lİ­LER Vİ­YA­NA’DA Avus­tur­ya ile ya­rın dep­las­man­da özel bir maç ya­pa­cak olan A Mil­li Ta­kım, Vi­ya­na’ya git­ti. Ay-yıl­dız­lı ka­fi­le, pa­sa­port kon­tro­lü­nün ar­dın­dan ko­nak­la­ya­cak­la­rı Mar­ri­ott Ho­tel’e yer­leş­ti. Lej­yo­ner­ler­den Meh­met Au­re­li­o, Tun­cay, Cey­hun, Ha­lil, Nu­ri ve Si­nan kam­pa Avus­tur­ya’da ka­tı­la­cak. Fa­tih Te­rim, bu­gün sa­at 19.00’da ma­çın oy­na­na­ca­ğı Ersnt-Hap­pel Sta­dı’nda bir ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­ye­cek. > Bü­lent DÖN­MEZ-Vi­ya­na (İHA) Mer­ce­des ye­ni­le­di Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nun s­pon­sor­la­rın­dan Mer­ce­des-­Benz Türk, Fe­de­ras­yo­nun a­raç­la­rı­nı ye­ni­le­di. Mer­ce­des-­Benz Türk A.Ş.’nin Ha­dım­köy’de­ki sa­tış ye­rin­de ya­pı­lan tö­re­ne, Baş­kan Mah­mut Öz­ge­ner, Baş­kan­ve­ki­li Lüt­fi A­rı­bo­ğan, Mil­li Ta­kım­lar Tek­nik Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim ve fut­bol­cu­lar da ka­tıl­dı. Öz­ge­ner, “Bü­tün s­pon­sor­la­rı­mız a­lan­la­rın­da li­der fir­ma­lar. Bi­ze ver­dik­le­ri büt­çe­yi a­zalt­mak bir ya­na ye­ni iş­bir­lik­le­riy­le da­ha faz­la kay­nak ak­ta­rı­yor­lar” di­ye ko­nuş­tu. > Fehim KAYACAN A­VUS­TUR­YA’DA KA­LE­Cİ K­Rİ­Zİ A Mil­li Fut­bol Ta­kı­mı­mı­zın, A­vus­tur­ya i­le ya­pa­ca­ğı ha­zır­lık ma­çın­da, Man­nin­ger’in ye­ri­ne ka­le­yi And­re­as Sch­ranz ko­ru­ya­cak. A­vus­tur­ya Tek­nik Di­rek­tö­rü Ka­rel B­ruck­ner, sa­kat­la­nan Ü­mit Kork­maz’ın ye­ri­ne de S­turm G­raz’dan Mar­co S­tan­ko­vic’i ça­ğır­dı­ğı­nı kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT