BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SOYGUNU ca­nı ­pa­ha­sı­na en­gel­le­di

SOYGUNU ca­nı ­pa­ha­sı­na en­gel­le­di

Ban­ka a­ra­cın­dan ATM’ye pa­ra yer­leş­ti­ril­di­ği sı­ra­da 4 ki­şi ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­mek is­te­nen soy­gun­da öldürülen gü­ven­lik gö­rev­li­si Ekrem Biçer’in, yak­la­şık 1.5 da­ki­ka soyguncularla çatıştığı bildirildi.> ADANA Ban­ka a­ra­cın­dan ATM’ye pa­ra yer­leş­ti­ril­di­ği sı­ra­da 4 ki­şi ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­mek is­te­nen soy­gun­da öldürülen gü­ven­lik gö­rev­li­si Ekrem Biçer’in, yak­la­şık 1.5 da­ki­ka soyguncularla çatıştığı bildirildi. Bi­çer’in vü­cu­dun­da, 16 a­det kur­şun gi­riş çı­kı­şı bu­lun­du­ğu kay­de­dil­di. O­la­yın ger­çek­leş­ti­ği bölgedeki gü­ven­lik ka­me­ra­sın­ın in­ce­len­di­ği kay­de­dil­di. Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­rin­den a­lı­nan bil­gi­ye gö­re, “ATM’ye ge­len 4 soy­gun­cu, Bi­çer’i yum­ruk­lu­yor, ar­dın­dan di­ren­me­si ü­ze­ri­ne ta­ban­cay­la a­teş e­de­rek vu­ru­yor. A­ğır ya­ra­la­nan Bi­çer’in si­la­hı­nı çe­kip kar­şı­lık ver­me­si ü­ze­ri­ne, yak­la­şık 1.5 da­ki­ka sü­ren ça­tış­ma ya­şa­nı­yor. Bu­nun ü­ze­ri­ne ATM’yi so­ya­ma­ya­ca­ğı­nı an­la­yan zan­lı­lar, he­def­le­ri­ne u­la­şa­ma­dan yol­dan ge­çen bir aracı durdurarak ka­çı­yor.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT