BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ananı Türk televizyonunda görmüşler

Ananı Türk televizyonunda görmüşler

Baş­lık­tan ne an­la­dı­nız?Baş­lık­tan ne an­la­dı­nız? Ta­bi­i ki hiç­bir şey. Hak­lı­sı­nız. Çün­kü ya­ban­cı­sı ol­du­ğu­muz bir ha­ka­ret. Bi­ze Şa­m’­da an­lat­mış­lar­dı. Şa­m’­da in­san­la­rın bir­bir­le­ri­ne kı­zıp da ağız da­la­şı­na za­val­lı ana­la­rı­nı da kat­tık­la­rın­da et­tik­le­ri bir kir­li söz. Bi­ri di­ğe­ri­ne öf­ke­len­di­ğin­de böy­le ba­ğı­rı­yor “a­na­nı Türk te­le­viz­yon­la­rın­da gör­müş­ler!!!” Te­le­viz­yon­la­rı­mı­za, hep­si­ne ol­ma­sa da ço­ğu­na te­şek­kür ede­riz. Ne ka­dar övün­se­ler az. Her­ke­sin ba­sın ya­yı­nı bir şe­yi ile meş­hur olur, Türk te­le­viz­yo­nu ba­kı­nız ne­yi ile meş­hur. Ne­re­den ha­tır­la­dık bu kir­li sö­zü? Bir oku­yu­cu­dan elek­tro­nik pos­ta al­dık, deh­şet, ze­hir-zem­be­rek bir mek­tup. Türk­çe ya­yın ya­pan bir Ame­ri­kan te­le­viz­yo­nun­da ge­çen ak­şam söz­de bir genç­lik prog­ra­mı var­mış. Baş oyun­cu bi­sek­sü­el bir kız. Bu sap­kın kı­zı, kız­lı-oğ­lan­lı genç­ler ele ge­çir­mek is­ti­yor­lar. Kız bir oğ­la­nın hem ken­di­si ve hem de ana­sıy­la ya­tı­yor, grup seks ya­pı­yor­lar vs. Bu is­ya­na kar­şı “ku­man­da elin­de, ka­nal de­ğiş­tir­si­n” de­mek bir ha­yâ­sız­lı­ğa or­tak ol­mak­tır. Şu sa­tır­lar için özür di­le­riz. Ama bun­lar, nak­le­di­len re­zil­lik­ten sa­de­ce bir­kaç cüm­le. Mek­tu­bu oku­yun­ca in­sa­nın ka­nı do­nu­yor. Bu ka­dar ah­lak­sız­lı­ğı dü­şün­mek için ah­lak­sız­lık ih­ti­sa­sı yap­mış ol­mak la­zım. Ek­ra­nın va­zi­fe­si be­yaz cam­dan ev­le­re ka­na­li­zas­yon bo­şalt­mak de­ğil. Onun için oku­yu­cu RTÜ­K’­ü va­zi­fe­ye da­vet edi­yor. Rad­yo Te­le­viz­yon Üst Ku­ru­lu, hem de yıl­dı­rım hı­zıy­la ha­re­ket et­sin. Sa­de­ce RTÜK de de­ğil, sav­cı­lar da ra­hat­sız ol­sun. Ba­sın sav­cı­sı her­hal­de sa­de­ce biz­le­rin yaz­dık­la­rı­nı ta­kip­le mü­kel­lef de­ğil. Te­le­viz­yon­la­rı­mız za­ten boş. Bir­ka­çı dı­şın­da he­men ta­ma­mıy­la ma­ga­zin­leş­miş ol­mak­la mil­yon­lar­ca sa­at bo­şa akıp gi­di­yor. Bu­na rağ­men şu re­zil­lik son ker­te. Ön­ce­ki ya­yın­lar kom­şu ül­ke­ler­de böy­le­si bir ha­ka­re­te mal­ze­me ol­muş­sa bun­dan böy­le Türk tv’­si­nin ima­jı kim bi­lir ne olur? Böy­le bir ya­yın dün­ya­nın her mem­le­ke­tin­de aşa­ğı­lık­tır. Hür­ri­yet ba­şı­boş­luk de­ğil­dir. Bu, ba­şı­boş­luk bi­le de­ğil, bir yı­kım. Ah­la­kın, genç­li­ğin ve ai­le­nin ağır bom­bar­dı­man al­tın­da kal­ma­sı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT