BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > G.Do­ğu ge­nel çö­züm is­ti­yor

G.Do­ğu ge­nel çö­züm is­ti­yor

İHH İn­sa­ni Yar­dım Vak­fı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan “Ken­di Di­lin­den Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Yok­sul­luk ve Sos­yal Du­rum” isim­li araş­tır­ma, Ere­sin Otel’deki top­lan­tı­da açık­lan­dı.> Os­man Sa­ğır­lı İS­TAN­BUL İHH İn­sa­ni Yar­dım Vak­fı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan “Ken­di Di­lin­den Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Yok­sul­luk ve Sos­yal Du­rum” isim­li araş­tır­ma, Ere­sin Otel’deki top­lan­tı­da açık­lan­dı. İHH İn­sa­ni Yar­dım Vak­fı Ge­nel Baş­ka­nı Bü­lent Yıl­dı­rım, araş­tır­ma­nın 3 bin 782 ki­şi ile yüz yü­ze an­ket yapılarak ha­zır­lan­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Araş­tır­ma­ya gö­re böl­ge hal­kı, prob­le­mi bir se­be­be gö­re de­ğer­len­dir­me­nin yan­lış ol­du­ğu­nu, prob­le­min eko­no­mik, et­nik, te­rör, de­mok­ra­si ve in­san hak­la­rı, eği­tim ve top­lum­sal bo­yu­tu ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor. EN SE­Vİ­LEN Lİ­DER ER­DO­ĞAN Araş­tır­ma­ya ka­tı­lan­la­rın yüz­de 10’u en sev­dik­le­ri si­ya­set­çi ola­rak Baş­ba­kan Er­do­ğan’ı gös­te­ri­yor. Er­do­ğan’ı sı­ra­sıy­la Ab­dul­lah Gül, Tur­gut Özal, Ah­met Türk, Os­man Bay­de­mir, Bü­lent Arınç, De­niz Bay­kal ve Dev­let Bah­çe­li ta­kip edi­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT