BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­rör­le mü­ca­de­le hak­kı­nız

Te­rör­le mü­ca­de­le hak­kı­nız

PKK’ya kar­şı Gül’e des­tek ve­ren O­ba­ma, “Tür­ki­ye’nin ken­di­ni sa­vun­ma ih­ti­ya­cı çer­çe­ve­sin­de te­rörle mü­ca­de­le hak­kı­nın bu­lun­du­ğu­na i­na­nı­yo­rum” de­di> Ha­ber Mer­ke­zi AN­KA­RA ABD’nin ye­ni baş­ka­nı Ba­rack Oba­ma; Tür­ki­ye’ye hay­ran ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, iki ül­ke ara­sın­da, baş­ta te­rör­le mü­ca­de­le ol­mak üze­re müt­te­fik­lik iliş­ki­le­ri­ne ver­di­ği öne­mi di­le ge­tir­di. Oba­ma, Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ü te­le­fon­la ara­ya­rak, se­çil­me­sin­den do­la­yı ken­di­si­ne ilet­ti­ği kut­la­ma­ya te­şek­kür et­ti. Te­le­fon gö­rüş­me­si Cum­hur­baş­kan­lı­ğı si­te­sin­den du­yu­rul­du. Açık­la­ma­ya gö­re; Oba­ma’nın se­çim kam­pan­ya­sın­da kul­lan­dı­ğı ‘de­ği­şim’ te­ma­sı­na atıf­ta bu­lu­nan Cum­hur­baş­ka­nı Gül, “Dün­ya­ya ver­di­ği­niz umut ve de­ği­şim me­sa­jı ta­ra­fı­mız­dan da be­nim­se­ni­yor” de­di. Cum­hur­baş­ka­nı Gül, gö­rüş­me­de dün­ya­nın için­den geç­mek­te ol­du­ğu zor dö­nem­de, çe­tin ulus­la­ra­ra­sı ko­nu­lar­da Tür­ki­ye ile ABD’nin gö­rüş­le­ri­nin pa­ra­lel ol­du­ğu­na da işa­ret et­ti. Baş­kan Oba­ma da Cum­hur­baş­ka­nı Gül ile gö­rüş­me­sin­de, Türk hal­kı ve Tür­ki­ye’ye kar­şı hay­ran­lık his­le­ri bes­le­di­ği­ni söy­le­di. Tür­ki­ye’de ya­pı­lan­la­rı be­ğe­niy­le iz­le­di­ği­ni ifa­de eden Oba­ma, iki ül­ke ara­sın­da­ki özel müt­te­fik­lik iliş­ki­le­ri­nin öne­mi­ni vur­gu­la­dı. Oba­ma, iki ül­ke iliş­ki­le­rin­de önem­li bir yer tu­tan te­rör­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da, “Tür­ki­ye’nin ken­di­ni sa­vun­ma ih­ti­ya­cı çer­çe­ve­sin­de te­rö­riz­me kar­şı mü­ca­de­le hak­kı bu­lun­du­ğu­na ina­nı­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­la­na­rak, te­rör ör­gü­tü PKK ile mü­ca­de­le­ye des­tek ver­di. Gül ve Oba­ma, önü­müz­de­ki dö­nem bir­lik­te ça­lış­ma ve böl­ge­sel ko­nu­lar­da ya­kın is­ti­şa­re için­de bu­lun­ma ko­nu­sun­da mu­ta­ba­ka­ta var­dı.
Kapat
KAPAT