BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Koç’un pro­je­si kri­ze rağ­men hız kes­me­di

Koç’un pro­je­si kri­ze rağ­men hız kes­me­di

Koç Hol­ding, 2006 yılında ‘Mes­lek Li­se­si Mem­le­ket Me­se­le­si’ di­ye­rek Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ile başlattığı projeye verdiği desteği, krizde de sürdürüyor.> Uğur Kü­çük İS­TAN­BUL Koç Hol­ding, 2006 yılında ‘Mes­lek Li­se­si Mem­le­ket Me­se­le­si’ di­ye­rek Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ile başlattığı projeye verdiği desteği, krizde de sürdürüyor. 81 il­de, 250 okul­da 8 bin mes­lek li­se­si öğ­ren­ci­si­ne staj des­tek­li eği­tim bur­su sağ­la­yan Koç’luk pro­je­si­nin bü­yük önem ta­şı­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Koç Hol­ding Dış İliş­ki­ler ve Ku­rum­sal Sos­yal So­rum­lu­luk Ko­or­di­na­tö­rü Ay­lin Gez­güç, “Bu pro­je ile mes­lek li­se­si öğ­ren­ci­le­ri­ne eği­tim bur­su ve staj im­ka­nı sağ­la­ma­nın ya­nı sı­ra, is­tih­dam ön­ce­li­ği su­nu­lu­yor” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT