BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 18 ban­ka­ma­ti­ği soy­anlar yakalandı

18 ban­ka­ma­ti­ği soy­anlar yakalandı

İs­tan­bul’da, 18 ay­rı o­to­ma­tik pa­ra çek­me ma­ki­ne­sin­den hır­sız­lık ya­pan çe­te­nin ü­ye­si ol­duk­la­rı id­di­a­sıy­la gö­zal­tı­na a­lı­nan 13 ki­şi­den 9’u ad­li­ye­ye sevk e­dil­di.İs­tan­bul’da, 18 ay­rı o­to­ma­tik pa­ra çek­me ma­ki­ne­sin­den hır­sız­lık ya­pan çe­te­nin ü­ye­si ol­duk­la­rı id­di­a­sıy­la gö­zal­tı­na a­lı­nan 13 ki­şi­den 9’u ad­li­ye­ye sevk e­dil­di. A­sa­yiş Şu­besinden ya­pı­lan a­çık­la­ma­ya gö­re, ça­lış­ma­la­r so­nu­cu, suç iş­le­mek i­çin ör­güt ku­ran kişilerin kent ge­ne­lin­de­ki 18 o­to­ma­tik pa­ra çek­me ma­ki­ne­sin­den hır­sız­lık yap­tık­la­rı tes­pit e­dil­di. Bah­çe­li­ev­ler, Bü­yük­çek­me­ce, Ga­zi­os­man­pa­şa, Kü­çük­çek­me­ce ve Üs­kü­dar’da­ki 6 ay­rı ad­re­se eş za­man­lı o­pe­ras­yon dü­zen­le­yen gü­ven­lik güç­le­ri, 2’si ka­dın 13 ki­şi­yi gö­zal­tı­na al­dı. Gö­zal­tı­na a­lı­nan 13 ki­şi­den, 2’si ka­dın 4 şüp­he­li em­ni­yet­ten ser­best bı­ra­kı­lır­ken, 9’u Üs­kü­dar Ad­li­ye­si­ne sevk e­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT