BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BÜYÜK TA­SAR­RUF

BÜYÜK TA­SAR­RUF

Ta­sar­ruf i­çin âdeta se­fer­berlik ilan eden kamu ku­rum­la­rında 1.2 mil­yon am­pul de­ğiş­ti­ril­di. Bü­tün ka­mu ku­rum­la­rı bu am­pul­le­ri kul­la­nır­sa, iki Ke­ban Ba­ra­jı ka­dar e­lekt­rik ta­sar­ru­fu sağlanacak.



> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA Ener­ji­nin ve­rim­li ve ta­sar­ruf­lu kul­la­nıl­ma­sı kap­sa­mın­da baş­la­tı­lan kam­pan­ya ile ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ener­ji ta­sar­ru­fu için se­fer­ber ol­du. Ka­mu ku­rum­la­rın­da­ki 1 mil­yon 200 bin am­pul ta­sar­ruf am­pul­le­riy­le de­ğiş­ti­ril­di. Ener­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­ka­nı Hil­mi Gü­ler’in TBMM Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu üye­le­ri­ne sun­du­ğu ra­por­da, ay­dın­lat­ma­da kul­la­nı­lan lam­ba­la­rın de­ğiş­ti­ril­me­si­nin öne­mi­ne işa­ret edil­di. Ra­por­da, “Lam­ba­lar kom­pakt flo­re­san lam­ba­lar­la de­ğiş­ti­ri­le­rek ener­ji tü­ke­ti­min­de 5 kat faz­la ve­rim sağ­la­nı­yor” de­nil­di. 100 vat­lık lam­ba ye­ri­ne 20 vat­lık ve ener­ji ve­rim­li­li­ği yük­sek olan lam­ba­lar kul­la­nıl­dı­ğı tak­dir­de yıl­da 2 Ke­ban Ba­ra­jı üre­ti­mi ka­dar ta­sar­ruf ya­pı­la­bi­le­cek. Ke­ban Ba­ra­jı’nın, Tür­ki­ye’de top­lam elek­trik tü­ke­ti­mi­nin yüz­de 8’ini kar­şı­la­dı­ğı dü­şü­nül­dü­ğün­de, söz ko­nu­su ta­sar­ru­fun öne­mi da­ha da öne çı­kı­yor. Ener­ji Ba­kan­lı­ğı’nın ra­po­run­da, “Or­ta­la­ma 3 ay içe­re­sin­de ken­di ma­li­ye­ti­ni kar­şı­la­ya­cak oran­da ener­ji ta­sar­ru­fu sağ­la­yan ta­sar­ruf am­pul­le­rin, bü­tün ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­ma­sıy­la bir­lik­te ay­dın­lat­ma ama­cıy­la kul­la­nı­lan elek­trik ener­ji­sin­den yüz­de 80’e va­ran oran­da ta­sar­ruf sağ­la­na­bi­le­cek­tir” de­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT