BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dün­ya kor­san­la­ra kar­şı bir­leş­ti

Dün­ya kor­san­la­ra kar­şı bir­leş­ti

Kor­san­la­rın 100 mil­yon do­lar de­ğe­rin­de­ki Suu­di pet­rol ge­mi­si­ni ka­çır­ma­sı bar­da­ğı ta­şır­dı...Ulus­la­ra­ra­sı top­lum, mil­yon­lar­ca do­lar de­ğe­rin­de ge­mi­le­ri ka­çı­ra­rak ok­ya­nus­lar­da deh­şet sa­çan So­ma­li­li kor­san­la­ra kar­şı or­tak çö­züm arı­yor. Böl­ge­ye sa­vaş ge­mi­si yol­la­yan Rus­ya, kor­san­la­ra kar­şı de­niz­de ve ka­ra­da ope­ras­yon­lar dü­zen­len­me­si­ni is­te­di. Kı­zıl­de­niz’e kı­yı­sı olan Arap ül­ke­le­ri­nin yet­ki­li­le­ri de Ka­hi­re’de bir ara­ya ge­le­rek ne­ler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni gö­rüş­tü­ler. ABD ise kor­san­la­ra kar­şı alı­na­bi­le­cek ted­bir­ler ko­nu­sun­da BM Gü­ven­lik Kon­se­yi üye­si ül­ke­ler­le gö­rüş­me­ye baş­la­dı. Be­yaz Sa­ray söz­cü­sü Da­na Pe­ri­no kor­san sal­dı­rı­la­rı­nın “ol­duk­ça zor­lu bir prob­lem ol­du­ğu­nu” be­lir­te­rek, “He­de­fi­miz kor­san­lı­ğı ta­ma­men bi­tir­mek” de­di. Bu ara­da So­ma­li­li kor­san­lar ka­çır­dık­la­rı 100 mil­yon do­lar de­ğe­rin­de­ki Suu­di tan­ke­ri­nin ser­best bı­ra­kıl­ma­sı için 25 mil­yon do­lar is­te­di. BM’ye gö­re kor­san­lar bu­gü­ne ka­dar ka­çır­dık­la­rı ge­mi­ler­den 30 mil­yon do­lar fid­ye al­dı.
Kapat
KAPAT