BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şir­ket­le­rin pi­ya­sa de­ğe­ri öz­ser­ma­ye­sinin al­tı­na düş­tü

Şir­ket­le­rin pi­ya­sa de­ğe­ri öz­ser­ma­ye­sinin al­tı­na düş­tü

İMKB’de iş­lem gö­ren 314 şir­ke­tin 255’i­nin pi­ya­sa de­ğe­ri, öz­ser­ma­ye­le­ri­nin al­tı­na ge­ri­le­di. Uz­man­lar bu du­ru­mun ö­nü­müz­de­ki gün­ler­de pi­ya­sa­lar i­çin a­lım fır­sa­tı o­la­bi­le­ce­ği­ni söy­lü­yorDJI YÜZ­DE 6.55 ART­TI Ame­ri­kan NBC News ya­yın ku­ru­lu­şu­nun, ABD baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni 20 Ocakta Ge­or­ge Bush’dan dev­ra­la­cak Ba­rack Oba­ma’nın Ha­zi­ne Ba­ka­nı­nı be­lir­le­di­ği­ni açık­la­ma­sı, Dow Jo­nes En­dek­si’ni 494 pu­an ar­tır­dı. DJI gü­nü yüz­de 6.55 ar­tış­la 8 bin 046.66 pu­an­dan ta­mam­la­dı. A Ya­tı­rım Araş­tır­ma Bö­lü­mü, pi­ya­sa­lar­da ya­şa­nan ge­liş­me­le­rin ar­dın­dan İMKB’de­ki şir­ket­le­rin pi­ya­sa de­ğer­le­ri­ni in­ce­le­di. Ya­pı­lan ana­li­ze gö­re yurt dı­şın­da ve yurt için­de bu sü­reç­te İMKB’de iş­lem gö­ren 314 adet şir­ke­tin 255’inin pi­ya­sa de­ğe­ri, def­ter de­ğer­le­ri­nin al­tı­na ge­ri­le­di. 255 şir­ket top­lam­da sa­yı ba­kı­mın­dan İMKB’nin yüz­de 81’ini oluş­tu­rur­ken, ben­zer ola­rak İMKB 30 şir­ket­le­rin­den 25’i, İMKB 100 şir­ket­le­rin­den ise 83’ü def­ter de­ğer­le­ri­nin al­tın­da iş­lem gö­rü­yor. En­deks­te dü­şü­şün de­va­mı ha­lin­de def­ter de­ğe­ri­nin al­tın­da iş­lem gö­ren şir­ket­le­rin da­ha da art­ma­sı bek­le­nir­ken, bir yıl ön­ce İMKB’de­ki şir­ket­ler, pi­ya­sa de­ğe­ri­nin 2.1 ka­tı ora­nın­da iş­lem gö­rür­ken, pi­ya­sa de­ğer­le­rin­de­ki dü­şüş­le bir­lik­te şir­ket­ler def­ter de­ğer­le­ri­nin yüz­de 25 al­tın­da fi­ya­ta gel­miş du­rum­da. ALIM FIR­SA­TI OLA­Bİ­LİR Araş­tır­ma­da, bu du­ru­mun, ge­le­cek­te­ki da­ral­ma­nın pi­ya­sa de­ğer­le­ri açı­sın­dan faz­la­sıy­la fi­yat­lan­dı­ğı­nı gös­ter­di­ği, nor­mal şart­lar­da şir­ket­le­rin def­ter de­ğer­le­ri­nin üze­rin­de iş­lem gör­me­si ge­rek­ti­ği kay­de­dil­di. A Ya­tı­rım Ge­nel Mü­dür Yar­dı­mı­cı­sı Mu­rat Sa­lar, yurt dı­şın­da­ki ge­liş­me­le­rin pa­ra­le­lin­de İMKB en­dek­si­nin son 1 yıl­lık sü­reç­te yüz­de 60 dü­şüş­le 53 bin se­vi­ye­le­rin­den 21 bin se­vi­ye­le­ri­ne ge­ri­le­di­ği­ni ha­tır­lat­tı. İMKB’nin dün­ya pi­ya­sa­la­rıy­la bir­lik­te ha­re­ket ede­ce­ği­ni dü­şün­dü­ğü­nü ifa­de eden Sa­lar, bor­sa­da­ki şir­ket­le­rin ken­di his­se­le­ri­ni al­ma­la­rı­na im­kan sağ­la­ya­cak bir ya­sal dü­zen­le­me ge­rek­ti­ği­ni de söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT