BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Lo­dos fe­na vur­du

Lo­dos fe­na vur­du

İstanbul’da etkili olan lodostan dolayı 3 yük gemisi karaya oturdu. Hızı saatte 100 km’yi bulan fırtına yüzünden deniz seferleri aksadı. Antakya’da benzin istasyonu çöktü, 3 işçi göçük altında kaldıİs­tan­bul’da lo­dos se­be­biy­le olu­şan 2-2.5 met­re­lik dev dal­ga­lar kı­yı­lar­da­ki ev­le­ri vur­du. Ül­ke ge­ne­lin­de et­ki­li olan lo­dos ha­ya­tı olum­suz yön­de et­ki­le­di. Bur­sa’da sa­at­te­ki hı­zı 90 ki­lo­met­re­yi aşan sert rüz­gar­lar de­va­sa çı­nar ağaç­la­rı dev­ri­le­rek araç­la­ra za­rar ve­rir­ken, 120 ki­şi kö­mür so­ba­sın­dan ze­hir­le­ne­rek has­ta­ne­lik ol­du. İt­fa­iye, po­lis ve kur­tar­ma ekip­le­ri se­fer­ber olur­ken, şid­det­li lo­dos so­kak­ta­ki ço­cuk ve ka­dın­la­rı uçur­du. Lo­dos, ağır­lık­lı ola­rak Ulu­dağ’ın ete­ğin­de­ki Yıl­dı­rım il­çe­sin­de ha­sa­ra yol aç­tı. 3 GE­Mİ KA­RA­YA OTUR­DU Üs­kü­dar’da 3 yük ge­mi­si, şid­det­li lo­dos fır­tı­na­sı se­be­biy­le sü­rük­le­ne­rek ka­ra­ya otur­du. Kı­yı Em­ni­ye­ti Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, ola­ya mü­da­ha­le ede­rek kur­tar­ma ça­lış­ma­sı yap­tı. İs­tan­bul’da, fır­tı­na se­be­biy­le ener­ji hat­la­rın­da ya­şa­nan ke­sin­ti yü­zün­den yük­sek kot­lar­da­ki yer­le­şim böl­ge­le­rin­de su ke­sin­ti­le­ri mey­da­na gel­di. İS­Kİ, te­sis­le­re dü­zen­li ola­rak ener­ji ve­ril­me­ye baş­lan­ma­sıy­la söz ko­nu­su du­ru­mun or­ta­dan kal­ka­ca­ğı­nı bil­dir­di. Öte yan­dan fır­tı­na se­be­biy­le İki­tel­li’de­ki elek­trik da­ğı­tım mer­ke­zin­de pat­la­ma mey­da­na gel­di. Pat­la­ma son­ra­sın­da tra­fo mer­ke­zin­de çı­kan yan­gın it­fa­iye ta­ra­fın­dan sön­dü­rü­lür­ken, böl­ge­de elek­trik ke­sin­ti­si ya­şan­dı. Mar­ma­ra Böl­ge­si ge­ne­lin­de et­ki­li olan kuv­vet­li lo­dos fır­tı­na­sı hı­zı­nın Gök­çe­ada’da sa­at­te 103 ki­lo­met­re­ye, Ça­nak­ka­le, Ça­tal­ca ve Ban­dır­ma’da 100, İp­sa­la ve Boz­ca­ada’da 95, Sa­bi­ha Gök­çen Mey­dan, Kum­köy (Kil­yos) ve Bi­le­cik’te 90, Bur­sa’da 85 ve Ata­türk Ha­va­li­ma­nın­da 80 ki­lo­met­re­ye ulaş­tı. KAR YA­ĞI­ŞI BAŞ­LA­DI Me­te­oro­lo­ji’nin gün­ler ön­ce­sin­den yap­tı­ğı uya­rı­nın ar­dın­dan Edir­ne’nin Ham­za­bey­li Sı­nır Ka­pı­sı’nda kar ya­ğı­şı baş­la­dı. Şe­hir mer­ke­zin­de yağ­mur ya­ğı­şı sü­rer­ken, yük­sek ke­sim­ler­de kar ya­ğı­şı gö­rül­dü. Ak­şam sa­at­le­rin­de yağ­mur şek­lin­de baş­la­yan ya­ğış, Edir­ne’nin yük­sek ke­sim­le­rin­de ka­ra dö­nüş­tü. Özel­lik­le Ham­za­bey­li Sı­nır Ka­pı­sı’nda yo­ğun ola­rak göz­le­nen kar ya­ğı­şı va­tan­daş­la­rı he­ye­can­lan­dır­dı. Yet­ki­li­ler, ha­va sı­cak­lı­ğı­nın pa­zar­te­si gü­nün­den iti­ba­ren ye­ni­den ar­ta­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Ban­dır­ma-Ye­ni­ka­pı hız­lı fe­ri­bot ve de­niz oto­bü­sü se­fer­le­riy­le, Er­dek ile Av­şa, Mar­ma­ra ada­la­rı ve Te­kir­dağ ara­ba­lı va­pur se­fer­le­ri ip­tal edil­di. İDO yet­ki­li­le­ri, Ya­lo­va - Pen­dik ve Ya­lo­va-Ye­ni­ka­pı ara­sın­da­ki hız­lı fe­ri­bot, Ya­lo­va-Kar­tal ara­sın­da­ki de­niz oto­bü­sü ve Top­çu­lar-Es­ki­hi­sar ara­sın­da­ki fe­ri­bot se­fer­le­ri­nin ha­va şart­la­rı­nın olum­suz­lu­ğu se­be­biy­le ya­pı­la­ma­dı­ğı­nı bil­dir­di. Mar­ma­ra De­ni­zi’nde lo­do­sun et­ki­siy­le yük­sek­li­ği 3 met­re­yi bu­lan dal­ga­lar se­be­biy­le 42 yer­li ve ya­ban­cı şi­lep ile tan­ker, ge­ce­yi Şar­köy ve Te­kir­dağ açık­la­rın­da ge­çir­di. Mar­ma­ra De­ni­zi’nde­ki tek­ne­ler ise lo­do­sun şid­de­ti­ni ar­tır­ma­sı se­be­biy­le ge­ri dö­ne­rek Şar­köy, Mü­ref­te ve Hoş­köy li­man­la­rı­na sı­ğın­dı. An­tak­ya’da ise Ye­ni Sa­na­yi Si­te­si’n­de bu­lu­nan bir pet­rol is­tas­yon bi­na­sı, yıl­dı­rım düş­me­si­nin ar­dın­dan ya­na­rak çök­tü. 3 iş­çi­nin kur­ta­rıl­dı­ğı gö­çü­ğün al­tın­da 3 iş­çi­nin da­ha bu­lun­du­ğu ve kur­tar­ma ça­lış­ma­la­rı­nın sür­dü­ğü i­fa­de e­dil­di. Lo­dos sü­re­cek Yur­dun do­ğu böl­ge­le­ri i­le gü­ney ve ba­tı ke­sim­le­rin­de gö­rü­le­cek o­lan ya­ğış­la­rın; Mar­ma­ra, Kı­yı ve Gü­ney E­ge, Ak­de­niz, Gü­ney­do­ğu A­na­do­lu’nun do­ğu­su i­le Tun­ce­li, Bin­göl ve Bit­lis çev­re­le­rin­de kuv­vet­li ol­ma­sı bek­le­ni­yor. İç ve ba­tı ke­sim­le­r­de lo­dos et­ki­li ol­ma­ya de­vam e­de­cek. Sı­cak­lıkı Lo­dos’la bir­lik­te iç ve ba­tı böl­ge­ler­de 2 i­la 4 de­re­ce ar­ta­cak. Rüz­gar, ge­nel­lik­le gü­ney ve gü­ney­ba­tı (lo­dos), ak­şam sa­at­le­rin­den son­ra ku­zey­ba­tı ke­sim­ler­de ba­tı ve ku­zey­ba­tı yön­ler­den or­ta, yur­dun iç ve ba­tı ke­sim­le­rin­de kuv­vet­li ve yer yer fır­tı­na şek­lin­de e­se­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT