BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KAD­RO K­Rİ­Zİ

KAD­RO K­Rİ­Zİ

Kri­tik Por­to ma­çı ön­ce­si F.Bah­çe’de ce­za­lı ve sa­kat­lar Ara­go­nes’i zo­ra sok­tu. İde­al 11’ini kur­mak­ta zor­luk çe­ken İs­pan­yol, yıl­dız­la­rı­nın ye­ri­ne al­ter­na­tif arı­yorKri­tik Por­to ma­çı ön­ce­si F.Bah­çe’de ce­za­lı ve sa­kat­lar Ara­go­nes’i zo­ra sok­tu. İde­al 11’ini kur­mak­ta zor­luk çe­ken İs­pan­yol, yıl­dız­la­rı­nın ye­ri­ne al­ter­na­tif arı­yor ­CAR­LOS YÜZ­DE 20­ A.Gü­cü be­ra­ber­li­ğiy­le mo­ra­li bo­zu­lan F.Bah­çe’de Por­to sı­na­vı ön­ce­si yi­ne kad­ro sı­kın­tı­sı baş gös­ter­di. Sol a­yak baş­par­ma­ğın­da­ki il­ti­hap se­be­biy­le Baş­kent’e gö­tü­rül­me­yen Ro­ber­to Car­los’un, ya­rın­ki Şam­pi­yon­lar Li­gi sı­na­vın­da oy­na­ma­sı­nın da zor ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Yo­ğun te­da­vi uy­gu­la­nan sam­ba­cı­nın, “Bu k­ri­tik maç­ta ar­ka­daş­la­rı­mı yal­nız bı­rak­mak is­te­mi­yo­rum” de­di­ği an­cak son sö­zü ku­lüp dok­to­ru­nun söy­le­ye­ce­ği be­lir­til­di. A­ra­go­nes son haf­ta­lar­da çok form­da o­lan Car­los’u sa­ha­ya sür­mek is­te­se de, sol bek­te per­for­man­sın­dan mem­nun ol­ma­dı­ğı Ve­der­son’a mec­bur ka­la­cak gö­rü­nü­yor. ­LU­GA­NO-­SEL­ÇUK YOK­ Sol bek­te ol­du­ğu gi­bi sol a­çık­ta da p­rob­lem ya­şa­yan A­ra­go­nes, has­ta­lık­tan ye­ni çı­kan U­ğur’un for­mun­dan en­di­şe­li. An­cak İs­pan­yol’un a­sıl der­di Lu­ga­no i­le Sel­çuk’un kart ce­za­lı­sı ol­ma­sı. Lu­ga­no’nun ye­ri­ne Ön­der i­le Ya­sin a­ra­sın­da bir ter­cih ya­pa­cak o­lan De­de, Sel­çuk’un yok­lu­ğun­da Em­re’yi gö­be­ğe çek­me­yi dü­şü­nü­yor. Di­zin­de­ki ağ­rı­la­rı sü­ren Se­mih’in oy­na­yıp oy­na­ma­ya­ca­ğı da he­nüz net­lik ka­zan­maz­ken, sa­kat­lık­tan ye­ni kur­tu­lan A­lex’in tam an­la­mıy­la ha­zır ol­ma­ma­sı, Gü­i­za’nın i­na­nıl­maz form dü­şük­lü­ğü de A­ra­go­nes’in uy­ku­la­rı­nı ka­çı­rı­yor. F.Bah­çe, se­zo­nun en k­ri­tik maç­la­rın­dan bi­ri­si­ne bin bir dert­le ha­zır­la­nı­yor. > M. Emin ULUÇ BUZ KES­Tİ­LER A.Gü­cü dep­las­ma­nın­dan be­ra­ber­lik­le ay­rı­lan F.Bah­çe, ya­rın oy­na­ya­ca­ğı Por­to ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na a­ra ver­me­den baş­la­dı. Sa­rı-­la­ci­vert­li­ler­de, A.Gü­cü kar­şı­sın­da for­ma gi­yen o­yun­cu­lar re­je­na­ras­yon ça­lış­ma­sı ya­pıp, 10 de­re­ce­de fiz­yo­te­ra­pi ha­vu­zu­na gi­rer­ken di­ğer fut­bol­cu­lar çift ka­le maç yap­tı. İd­ma­na Car­los, Lu­ga­no ve Bu­rak ka­tıl­ma­dı. Big­li­a cid­di­ye­ti F.Bah­çe, se­zon ba­şın­da Trab­zon’un il­gi­len­di­ği An­der­lech­tli Lu­cas Big­li­a ile ya­kın te­ma­sa geç­ti. Aziz Yıl­dı­rım, ya­kın ar­ka­da­şı Trab­zon Baş­ka­nı Sad­ri Şe­ner’in “Çok iyi adam. Biz ala­ma­dık, siz alın” tav­si­ye­siy­le ta­ki­be al­dır­dı­ğı Ar­jan­tin­li için düğ­me­ye bas­tı. Sa­rı-la­ci­vert­li yet­ki­li­ler, Bel­çi­ka eki­biy­le gö­rüş­me­le­re baş­la­dı. Por­to İs­tan­bul’da F.Bah­çe’nin, Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde ya­rın Sa­ra­coğ­lu’nda ağır­la­ya­ca­ğı Por­to, İs­tan­bul’a gel­di. Por­te­kiz eki­bi­nin fut­bol­cu­la­rı ha­va­ala­nın­da açık­la­ma yap­mak­tan ka­çı­nır­ken, ka­fi­le ka­la­ca­ğı ote­le yer­leş­ti. F.Bah­çe ile Por­to ara­sın­da oy­na­na­cak kar­şı­laş­ma­yı İs­pan­yol ha­kem Al­ber­to Un­di­ano Mal­len­co yö­ne­te­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT