BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­mel’in ye­ri

Te­mel’in ye­ri

Fa­di­me, şeh­re i­ne­cek o­lan Te­mel’e sı­kı sı­kı­ya tem­bih­te bu­lun­muş; “-­Şem­si­ye­le­ri u­nut­ma ha­a... Bir ta­ne ken­di­ne, bir ta­ne ba­na, bir ta­ne an­ne­me, bi­rer ta­ne de ço­cuk­la­ra...” ­Te­mel, o­to­bü­se gi­de­ne ka­dar bel­ki yüz ke­re, “Şem­si­ye... Şem­si­ye...” di­ye tek­rar et­miş... Ar­tık ak­lı i­yi­ce şem­si­ye­ye ta­kı­lan Te­mel’in ka­fa­sı öy­le ka­rış­mış ki; o­to­büs­ten i­ner­ken bir a­da­mın e­lin­de­ki şem­si­ye­ye u­zan­mış...Fa­di­me, şeh­re i­ne­cek o­lan Te­mel’e sı­kı sı­kı­ya tem­bih­te bu­lun­muş; “-­Şem­si­ye­le­ri u­nut­ma ha­a... Bir ta­ne ken­di­ne, bir ta­ne ba­na, bir ta­ne an­ne­me, bi­rer ta­ne de ço­cuk­la­ra...” ­Te­mel, o­to­bü­se gi­de­ne ka­dar bel­ki yüz ke­re, “Şem­si­ye... Şem­si­ye...” di­ye tek­rar et­miş... Ar­tık ak­lı i­yi­ce şem­si­ye­ye ta­kı­lan Te­mel’in ka­fa­sı öy­le ka­rış­mış ki; o­to­büs­ten i­ner­ken bir a­da­mın e­lin­de­ki şem­si­ye­ye u­zan­mış... A­dam ta­bii ters ters ba­kıp, du­ru­mu i­zah et­me­si­ne fır­sat ver­me­den çe­kip git­miş... ­Şe­hir­de iş­le­ri­ni hal­let­tik­ten son­ra is­te­nen şem­si­ye­le­ri de a­la­rak tek­rar o­to­bü­se bin­miş... ­Ge­lir­ken şem­si­ye­si­ne u­zan­dı­ğı a­dam da ya­nı­na düş­müş... A­dam Te­mel’e dik dik bak­mış, şem­si­ye­si­ni kol­tu­ğu­nun al­tı­na i­yi­ce sı­kış­tı­ra­rak şöy­le de­miş; “-O­o­o ah­bap... Ba­kı­yo­rum bu­gün iş­ler i­yi git­miş...” bi­zim­ki­ler... S­tad i­sim­le­ri gün­dem mad­de­si­dir... “Tür­ki­ye’de ne ilginç stat isimleri var” ­şek­lin­de ko­nuş­ma sü­rer... ­Ser­dar son nok­ta­yı şöy­le ko­yar; “-A­bi bu Ka­mil O­cak’la Beş O­cak’ın ak­ra­ba­lı­ğı var mı?...” te­be­şir to­zu “-­Dün­ya her­ke­se ye­te­cek bü­yük­lük­te... O­nun i­çin baş­ka­sı­nın ye­ri­ni kap­mak­tan­sa, ça­lı­şa­rak ye­rini­zi bu­lun...” (...C.C­hap­lin) kadınlar & erkekler Adam çok dal­gın­mış ve önem­li gün­le­ri unut­tu­ğu için sü­rek­li ka­rı­sıy­la atı­şı­yor­muş... Ça­re ola­rak ev­li­lik yıl dö­nüm­le­ri, ka­rı­sı­nın do­ğum­gü­nü gi­bi özel gün­le­rin ta­rih­le­ri­ni bir çi­çek­çi­ye ver­miş ve o ta­rih­ler­de ka­rı­sı­na bir dü­zi­ne gül gön­der­me­si­ni, içi­ne de “sev­gi­li eşi­me” ya­zı­lı bir kart koy­ma­sı­nı söy­le­miş... Bu tak­tik epey­ce bir sü­re ga­yet gü­zel ça­lış­mış... Ka­dın mem­nun, her önem­li gün­de ko­ca­sın­dan bir dü­zi­ne gül, kart ile bir­lik­te ge­li­yor­muş... Bir ge­ce adam geç va­kit eve gel­miş, bak­mış ka­rı­sı ma­sa­da otur­muş bek­li­yor... Va­zo­da da şa­ha­ne gül­ler var... Ka­dı­nın ya­nı­na gi­de­rek, öpü­cük kon­dur­muş ve sor­muş; “-Ne ka­dar gü­zel gül­ler... Ne­re­den al­dın?...” iğ­ne­lik... TERÖR KRİZİ Av­ru­pa­lı te­rö­re, Ar­tır­dı mu­hab­be­ti... ­Ver­di göz gö­re gö­re, ­Pa­ra­la­rı tü­ket­ti! İflâs­tay­sa hayâ­tı, ­Sor­sun şu­nu ken­di­ne... ­Ni­ye dü­şü­yor Ba­tı, ­Te­rö­ris­tin fen­di­ne? ­Ke­si­li­ver­sin pa­ra, ­Te­rör şo­ka uğ­ra­sın... PKK düş­sün da­ra, K­riz i­şe ya­ra­sın! (...Se­fa Ko­yun­cu) tuzaktan kumanda (...KA­NAL D-Be­yaz Show) BE­YA­ZIT ÖZ­TÜRK: El­de cep te­le­fo­nu, ya­nım­dan ge­çer­ken be­ni gö­rü­yor, hiç se­lam sa­bah yok ‘Bi fo­toğ­ra­fı­nı çe­ke­ce­ğim’... San­ki ben ora­da may­mun ola­rak otu­ru­yo­rum... (...CNNTÜRK-Kür­şat Ba­şar’la) HA­LİL ER­GÜN: Ses­len­dir­me­ye gi­di­yor­sun, ora­ya pu­su­ya ya­tı­yor­lar. Be­nim ödüm ko­pu­yor ga­ze­te­ci gör­dü­ğüm an... Öcü gör­müş gi­bi olu­yo­rum... hayata dair Da­ha yük­sek bi­na­la­rı­mız, a­ma da­ha kı­sa sab­rı­mız var; Da­ha ge­niş o­to­yol­la­rı­mız, a­ma da­ha dar ba­kış a­çı­la­rı­mız var... Da­ha çok har­cı­yo­ruz, a­ma da­ha az şe­ye sa­hi­biz; Da­ha faz­la sa­tın a­lı­yo­ruz, a­ma da­ha az hoş­nut ka­lı­yo­ruz. Da­ha bü­yük ev­le­ri­miz, a­ma da­ha kü­çük a­i­le­le­ri­miz; Da­ha çok ev ge­reç­le­ri, a­ma da­ha az za­ma­nı­mız var... Da­ha çok e­ği­ti­mi­miz, a­ma da­ha az sağ­du­yu­muz; Da­ha faz­la bil­gi­miz, a­ma da­ha az bil­ge­li­ği­miz var... Da­ha çok uz­ma­nı­mız, a­ma yi­ne de da­ha çok p­rob­le­mi­miz; Da­ha çok i­la­cı­mız, a­ma da­ha az sağ­lı­ğı­mız var... ­Çok faz­la al­kol ve si­ga­ra tü­ke­ti­yo­ruz, çok sa­vur­gan­ca pa­ra har­cı­yo­ruz, ­Çok az gü­lü­yo­ruz, çok hız­lı a­ra­ba kul­la­nı­yor, çok ça­buk kı­zı­yo­ruz, ­Çok geç sa­at­le­re ka­dar o­tu­ru­yor, çok yor­gun kal­kı­yo­ruz, ­Çok az o­ku­yor çok faz­la TV iz­li­yo­ruz ve çok en­der şük­re­di­yo­ruz... Mal var­lık­la­rı­mı­zı ço­ğalt­tık, a­ma de­ğer­le­ri­mi­zi a­zalt­tık. ­Çok ko­nu­şu­yo­ruz, çok az se­vi­yo­ruz ve çok sık nef­ret e­di­yo­ruz. bir film di­ya­lo­ğu! “-­Ben­ce on­lar can­la­rı is­te­di­ği an­da hu­ku­ku bir ke­na­ra ko­ya­bi­li­yor­lar­sa; o hu­ku­kun üs­tü­müz­de hak­lı bir o­to­ri­te­si o­la­maz...” (...Son Mo­hi­kan fil­min­den) SÖZ SİZ­DE Maç sonuçları Os­ma­ni­ye’den ga­ze­te­ni­zin abo­ne­si­yim ve bu si­ze 2’nci me­sa­jım... Geç­ti­ği­miz gün­ler­de oy­na­nan mil­li maç­la ilgi­li ne bir so­nuç, ne bir fo­toğ­raf, ne bir ha­ber var... Yi­ne bas­ket­bol maç­la­rı­nın so­nuç­la­rı­nı da gö­re­me­dik... Ne Fe­ner­bah­çe Ül­ker-Efes ma­çı ne de di­ğer maç so­nuç­la­rı var... Bu gi­bi ne­den­ler­den do­la­yı abo­ne­li­ği bı­rak­ma­yı dü­şü­nü­yo­rum... (...Yu­suf Kı­lıç) EDİ­TÖR NO­TU: Bü­tün ga­ze­te­ler gi­bi bağ­lı bu­lun­du­ğu­muz da­ğı­tım şir­ke­ti­nin be­lir­le­di­ği sa­at­ler­de bas­kı­ya gi­ri­yor, geç oy­na­nan maç­lar ba­zı böl­ge­le­re ye­tiş­mi­yor... Bu tek­nik bil­gi­yi, “Biz­de ol­ma­yan bir so­nuç, baş­ka ga­ze­te­ler­de de yok­tur” di­ye des­tek­le­ye­lim... Da­ha iyi bir Türkiye için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102342
  % 0.59
 • 5.2952
  % -0.01
 • 6.0064
  % 0.11
 • 6.8958
  % -0.11
 • 228.767
  % 0.44
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT