BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TEK ÇARE KAZANMAK

TEK ÇARE KAZANMAK

Tek­nik Di­rek­tör A­ra­go­nes “Ya­pa­ca­ğı­mız tek şey çı­kıp yen­mek” de­diF.BAHÇE, AVRUPA MACERASININ GİDİŞATINI BELİRLEYECEK MAÇTA PORTO’YU AĞIRLIYOR Tek­nik Di­rek­tör A­ra­go­nes “Ya­pa­ca­ğı­mız tek şey çı­kıp yen­mek” de­di GOL SI­KIN­TI­MIZ YOK Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde “ol­mak ya da ol­ma­mak” ma­çı­na çı­ka­cak olan F.Bah­çe, Por­to’yu gö­zü­ne kes­tir­di. Ma­çın ilk da­ki­ka­la­rın­dan iti­ba­ren gol ara­ya­cak­la­rı­nı söy­le­yen Lu­is Ara­go­nes, “Por­to ger­çek­ten çok güç­lü bir ekip. Ra­ki­bi­mi­ze say­gı du­yu­yo­ruz. An­cak bi­zim ar­tık ka­zan­mak­tan baş­ka bir dü­şün­ce­miz yok. Se­yir­ci­mi­zin des­te­ğiy­le bu­nu ba­şar­mak is­ti­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. Gol sı­kın­tı­sı çek­tik­le­ri yö­nün­de­ki eleş­ti­ri­le­re ka­tıl­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen İs­pan­yol ho­ca, “Biz G.Sa­ray’ın sa­de­ce 1 gol ar­ka­sın­da­yız. Gol ye­nin­ce de­fans, ata­ma­yın­ca for­vet suç­la­nı­yor. Fut­bol bir ta­kım oyu­nu­dur. Her­kes her şey­den so­rum­lu­dur” de­di. EK­SİK­LER ÖNEM­Lİ DE­ĞİL Sa­kat ve ce­za­lı oyun­cu­la­rı dert et­me­di­ği­ni söy­le­yen Ara­go­nes, “Ben bü­tün ta­kı­mı­ma gü­ve­ni­yo­rum. Pro­fes­yo­nel bir an­tre­nör sa­kat­lık­la­rı unu­tur ve işi­ne kon­san­tre olur. Biz de onu ya­pa­ca­ğız. Kar­şım­da ta­bii ki, şu ana ka­darki en kö­tü Por­to’yu gör­mek is­te­rim. Teh­li­ke­li kon­tra atak­la­rı­na kar­şı iyi ça­lış­ma­mız la­zım” şek­lin­de ko­nuş­tu. F.Bah­çe’ye gel­miş ol­mak­tan do­la­yı çok mut­lu ol­du­ğu­nu da ifa­de eden De­de, “Baş­ka bir ku­lü­be de gi­de­bi­lir­dim ama bu­ra­yı ter­cih et­tim. Tür­ki­ye’de­ki tarz ve uy­gu­la­ma­lar İs­pan­ya’ya ben­zi­yor. Bu­ra­da ol­mak­tan do­la­yı mut­lu­yum. Ba­na F.Bah­çe’de ça­lış­ma fır­sa­tı ve­ril­di­ği için çok te­şek­kür edi­yo­rum” de­di. > M. Emin ULUÇ Şam­pi­yon­lar Li­gi G G­ru­bu, 5. ma­çı >> F.BAHÇE ­Vol­kan De­mi­rel ­Gök­han ­Ya­sin E­du R.Carlos ­Jo­si­co Em­re ­De­i­vid A­lex U­ğur ­Gü­i­za ­Sa­kat: Tü­mer, Can, Carlos, Semih ­Ce­za­lı: Lu­ga­no, Sel­çuk T.D: Lu­is A­ra­go­nes >> PORTO ­Hel­ton ­Li­no ­Ro­lan­do B.Al­ves ­Fu­ci­le ­Fer­nan­do ­Rod­ri­gu­ez ­To­mas Cos­ta ­Ra­ul Me­i­re­les ­Hulk ­Li­sand­ro ­Sa­kat: Yok ­Ce­za­lı: Luc­ho Gonzales T.D: Je­su­al­do Fer­re­i­ra HA­KEM­LER: Al­ber­to Un­di­a­no Mal­len­co, Fer­min Mar­ti­nez I­ba­nez, Ro­ber­to A­lon­so Fer­nan­dez (İs­pan­ya) S­TAT: ­Şük­rü Sa­ra­coğ­lu SA­AT: 21:45 > S­tar TV nak­len HA­ZIR­LIK­LAR TA­MAM F.Bah­çe, Şampiyonlar Ligi’nde bugün çıkacağı Por­to ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­nı dün ak­şam yap­tı­ğı id­man­la ta­mam­la­dı. İlk 15 da­ki­ka­sı ba­sı­na a­çık o­lan ant­ren­man­da fut­bol­cu­lar ı­sın­ma­nın ar­dın­dan pas ça­lış­ma­sı yap­tı. Sakatlığı geçen Roberto Car­los ta­kım­la bir­lik­te ça­lı­şır­ken, te­da­vi­si de­vam e­den Se­mih ve Tü­mer i­se sa­lon­da ça­lış­tı. Fe­dakâr Car­los F.Bah­çe’de sa­ka­lık­lar ve ce­za­lı­lar i­de­al 11’i bo­zar­ken u­zun sü­re­dir sa­kat o­lan B­re­zil­ya­lı, dün ta­kım­la be­ra­ber ­ça­lış­tı ve ne o­lur­sa ol­sun oy­na­mak is­te­di­ği­ni söy­le­di SI­KIN­TI SA­VUN­MA­DA Por­to kar­şı­sın­da sa­ha­ya mut­lak ga­li­bi­yet he­de­fiy­le çı­ka­cak F.Bah­çe’de sa­kat­lık­lar ve ce­za­lı­lar Tek­nik Di­rek­tör Lu­is A­ra­go­nes’in he­sap­la­rı­nı boz­du. Se­mih’in sa­kat­lı­ğı ve son haf­ta­la­rın form­da i­sim­le­ri Lu­ga­no i­le Sel­çuk’un sa­rı kart ce­za­lı­sı ol­ma­sı İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı­yı sı­kın­tı­ya sok­tu. S­to­per­de E­du’nun ya­nı­na Ya­sin’i mon­te e­de­cek o­lan De­de’nin, sol bek­te de sa­kat­lı­ğı ge­çen ve, “Ne o­lur­sa ol­sun oy­na­mak is­ti­yo­rum” di­yen Car­los’u oy­nat­ma­sı bek­le­ni­yor. Sel­çuk’un yok­lu­ğun­da Em­re’yi ön li­be­ro­ya çe­ke­cek o­lan İs­pan­yol, sol a­çık­ta U­ğur’u sa­ha­ya sü­re­cek. Se­mih’in sa­kat­lı­ğın­da Gü­i­za for­vet­te al­ter­na­tif­siz oy­na­ya­cak. F.BAHÇE NOTLARI Be­ra­ber­lik bi­le kö­tü F.Bah­çe’nin yıl­dı­zı Dei­vid, “Por­to ma­çın­da bir be­ra­ber­lik bi­le bi­zim için çok kö­tü olur. İlk maç­ta­ki Fe­ner’le şim­di­ki ara­sın­da bü­yük fark var. Ke­sin­lik­le ye­ne­cek gü­cü­müz var” der­ken, Ve­der­son, “Çok is­tek­li­yiz. Yo­lu­mu­za de­vam et­mek is­ti­yo­ruz. Ga­lip ge­lir­sek ge­çen se­ne­ki F.Bah­çe’yi ya­ka­la­ya­bi­li­riz” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ka­zım Ada’yı ka­fa­ya tak­tı İn­gi­liz Da­ily Mir­ror ga­ze­te­si 4 mil­yon po­und­luk trans­fer be­de­li bi­çi­len Ka­zım’ı ocak ayın­da kad­ro­su­na ka­ta­bil­mek için Sun­der­land, Manc­hes­ter City ve Hull City’nin ha­re­ke­te geç­ti­ği­ni ya­zar­ken mil­li oyun­cu­nun, “Mark McGhe­e ile aram­da prob­lem var­dı, ba­sın üs­tü­me gel­di. Eğer baş be­la­sı ol­sam F.Bah­çe be­ni ni­ye trans­fer et­sin?” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93492
  % 0.22
 • 5.4283
  % -0.83
 • 6.1416
  % -0.82
 • 6.9561
  % -2.11
 • 212.154
  % -0.31
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT