BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ali­ağa sür­priz yap­tı

Ali­ağa sür­priz yap­tı

BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nin 7. haf­ta­sın­da Türk Te­le­kom için de­ği­şen bir şey yok­tu; maç bo­yun­ca epey­ce zor­la­nıp (Te­le­kom uzun­la­rı po­ta al­tın­da da­ha et­ki­li ol­ma­lıy­dı) so­nun­da ka­zan­ma­ya de­vam et­ti­ler.BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nin 7. haf­ta­sın­da Türk Te­le­kom için de­ği­şen bir şey yok­tu; maç bo­yun­ca epey­ce zor­la­nıp (Te­le­kom uzun­la­rı po­ta al­tın­da da­ha et­ki­li ol­ma­lıy­dı) so­nun­da ka­zan­ma­ya de­vam et­ti­ler. On­la­rı epey­ce zor­la­yan Co­la Tur­ka Be­şik­taş için de ay­nı şe­yi söy­le­mek müm­kün­dü: Dö­nem dö­nem çok iyi oy­na­ma­la­rı­na rağ­men çok is­te­dik­le­ri ga­li­bi­ye­ti yi­ne ka­za­na­ma­dı­lar. Kar­tal’ın kı­sıt­lı kad­ro­sun­da Cev­her ken­di­si­ni da­ha faz­la gös­ter­me im­ka­nı bu­lu­yor. Efes Pil­sen de Ereğ­li kar­şı­sın­da zor­lan­ma­dı. Bol asist­li bir oyun­la 6 oyun­cu­yu çift ra­kam­lı skor­la­ra ulaş­tır­dı­lar ve yol­la­rı­na de­vam et­ti­ler. Ereğ­li’nin maç bo­yun­ca sa­de­ce 7 asist ya­pa­bil­me­si sa­ha içi or­ga­ni­zas­yon prob­lem­le­ri­nin yan­sı­ma­sıy­dı; Em­re Ekim‘in kı­pır­dan­ma­sı on­lar için bir te­sel­li ol­du. Ga­la­ta­sa­ray Ca­fe Crown ikin­ci pe­ri­yod­da bo­ca­la­ma­sı­na rağ­men (9-18) Pı­nar Kar­şı­ya­ka‘yı fark­lı yen­di. Gra­ves ve Ce­mal yi­ne iyiy­di, an­cak da­ha zor­lu maç­la­rı ka­zan­mak için Gu­ro­vic baş­ta ol­mak üze­re per­for­mans li­der­le­ri­nin da­ha faz­la üret­me­le­ri ge­re­ke­cek­tir. Yük­sek isa­bet­le oy­na­yan Ali­ağa Pet­kim‘den ilk ya­rı­da 52 sa­yı yi­yen Fe­ner­bah­çe Ül­ker, dış atış­lar­da is­te­di­ği isa­be­ti bu­la­ma­yın­ca ar­ka ar­ka­ya ikin­ci ye­nil­gi­yi al­dı. F.Bah­çe’nin skor yü­kü­nü çok sa­yı­da oyun­cu­ya ya­yan hü­cum sis­te­mi bu se­fer iyi iş­le­me­di; 4 sa­yı­nın üze­rin­de skor üre­te­bi­len sa­de­ce 5 oyun­cu ola­bil­di. Bir sü­re­dir nor­ma­lin al­tın­da bir yüz­dey­le fa­ul atı­yor­lar, fa­ul atış çiz­gi­si­ne de ye­te­ri ka­dar ge­le­mi­yor­lar za­ten - bu du­rum hü­cum tarz­la­rıy­la il­gi­li ola­bi­lir- . Ali­ağa’da ise ne­re­dey­se bü­tün sa­yı­la­rı ya­ban­cı­lar at­tı, an­cak on­lar za­ten bu an­la­yış­la oy­nu­yor­lar. F.Bah­çe gi­bi bir de­vi ye­ne­rek ca­mi­ala­rı­na yük­sek mo­ti­vas­yon sağ­la­dı­lar. İlk ya­rı­da her iki ta­kı­mın da 50 sa­yı­nın üze­ri­ne çık­ma­sı­na izin ve­ren dü­şük sa­vun­ma­lar ikin­ci ya­rı­da da de­ğiş­me­yin­ce, Cris­pin‘in üç­lük­le­riy­le Ban­vit ka­zan­dı ve Ke­pez mağ­lu­bi­yet zin­ci­ri­ni yi­ne kı­ra­ma­dı. Ban­dır­ma eki­bi­nin 5.li­ğe yer­leş­me­si ve pu­an ola­rak F.Bah­çe’yi ya­ka­la­ma­sı önem­liy­di. An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si se­zon ba­şın­dan be­ri sa­kat­lık­lar­la bo­ğu­şu­yor­du ve Can ile Er­sin‘in ta­kı­ma dön­me­le­riy­le da­ha iyi ol­ma­la­rı bek­le­ni­yor­du. Can ile Er­sin ta­kı­ma dön­dü, an­cak ken­di sa­ha­la­rın­da Mer­sin Be­le­di­ye­si‘ne uzat­ma­da ye­ni­le­rek de­ğer­li bir fır­sa­tı har­ca­dı­lar. Har­ca­dı­lar di­yo­ruz, çün­kü bi­raz da­ha iyi sa­vun­ma ya­pıp, bi­raz da­ha az top kay­bet­se­ler so­nuç de­ği­şik olur­du. 6. sı­ra­ya yer­le­şen Mer­sin eki­bi­nin çı­kı­şı­na dik­kat! Çı­kı­şı­nı sür­dü­ren ve bek­len­ti­le­ri şim­di­den aşan bir di­ğer ekip de Da­rüş­şa­fa­ka Coo­per Ti­res... Doğ­ru bas­ket­bol oy­na­ya­rak Bur­sa’nın di­na­mik eki­bi Oyak Re­na­ult‘yu da yen­di­ler. Mut­lu Akü Sel­çuk Üni­ver­si­te­si de ken­di sa­ha­sın­da CA­SA TED Ko­lej­li­ler‘i de­vi­re­rek yo­lu­na de­vam et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT