BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > REAL'İ GETİRECEĞİM

REAL'İ GETİRECEĞİM

G.Sa­ray Baş­ka­nı Ad­nan Po­lat, 29 E­kim 2009’da bit­me­si p­lan­la­nan ye­ni s­tat­ta­ki ilk maç­la­rı­nı İs­pan­yol de­vi i­le oy­na­ya­cak­la­rı­nı söy­le­diG.Sa­ray Baş­ka­nı Ad­nan Po­lat, 29 E­kim 2009’da bit­me­si p­lan­la­nan ye­ni s­tat­ta­ki ilk maç­la­rı­nı İs­pan­yol de­vi i­le oy­na­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di PO­LAT’TAN A­ÇI­LIŞ SÜRP­Rİ­Zİ G.Sa­ray Baş­ka­nı Ad­nan Po­lat, As­lan­te­pe’de in­şa­a­tı sü­ren ye­ni s­ta­dın 29 E­kim 2009 ta­ri­hin­de a­çı­la­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “A­çı­lış ma­çı­nı da Re­al Mad­rid’le oy­na­ya­ca­ğız” de­di. Ön­ce­ki ge­ce geç sa­at­ler­de ya­nı­na yö­ne­ti­ci­ler, Hal­dun Üs­tü­nel, Mu­rat Yal­çın­dağ, A­li Haş­haş’ı a­la­rak s­tat in­şa­a­tı­nı tef­ti­şe gi­den Baş­kan Po­lat, ça­lış­ma­la­rın tıp­kı gün­düz gi­bi ak­şam sa­at­le­rin­de de ay­nı hız­la sür­dü­ğü­nü gö­rün­ce ol­duk­ça ke­yif­len­di. S­ta­dın in­şa­a­tı­nı yük­le­nen E­ren Ta­lu’yu ba­şa­rı­sın­dan do­la­yı tak­dir e­den Po­lat, “Du­ba­i’nin en bü­yük g­rup­la­rın­dan bi­ri­ni bu p­ro­je­ye or­tak al­ma­sı fi­nan­sal a­çı­dan çok ö­nem­li bir ba­şa­rı” i­fa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “İYİ OYNAMIYORUZ” Ta­lu’nun s­ta­dın 29 E­kim ta­ri­hi­ne ye­ti­şe­ce­ği­ni söy­le­me­si ü­ze­ri­ne Po­lat, “Re­al Mad­rid’li yö­ne­ti­ci­ler­le gö­rü­şüp söz al­dım. O gün muh­te­şem bir tö­re­nin ar­dın­dan s­ta­dı­mız­da­ki ilk ma­çı­mı­zı Re­al Mad­rid’e kar­şı oy­na­ya­ca­ğız” de­di. G.Sa­ray Baş­ka­nı, S­kib­be i­le il­gi­li sus­kun­lu­ğu­nu da bo­za­rak, “Gel­di­ği gün­den be­ri gön­de­ri­li­yor, hâlâ gö­re­vi­nin ba­şın­da” di­ye ko­nuş­tu. Ta­kı­mın son haf­ta­lar­da­ki per­for­man­sı­nı da e­leş­ti­ren Po­lat, “O­lim­pi­a­kos ve Ben­fi­ca maç­la­rın­da i­yi fut­bol oy­na­dık, lig­de al­dı­ğı­mız ne­ti­ce ve oy­na­nan fut­bol­dan mem­nun de­ği­lim. Me­ta­list ma­çın­da ta­raf­ta­rı­mı­za en a­zın­dan i­yi bir şey­ler gös­ter­mek is­ti­yo­ruz” de­di. > Ercan YILDIZ POLAT’TAN GE­CE TEF­Tİ­Şİ G.Sa­ray Baş­ka­nı Ad­nan Po­lat ön­ce­ki ge­ce geç sa­at­ler­de yö­ne­ti­ci ar­ka­daş­la­rı ile bir­lik­te As­lan­te­pe’ye git­ti ve stat in­şa­atın­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Bir sü­re ge­ce var­di­ya­sı ya­pan iş­çi­ler­le gö­rü­şüp soh­bet eden Ad­nan Po­lat, in­şa­atın hız­la sür­me­sin­den do­la­yı mut­lu­luk duy­du­ğu­nu söy­le­di. Baş­kan Po­lat, önü­müz­de­ki 2009 Mart’ın­da kom­bi­ne bi­let­le­ri­nin sa­tı­şı­na baş­la­na­ca­ğı­nı açık­la­dı. > Fe­him KA­YA­CAN G.SARAY NOTLARI Skib­be bir hay­li sı­kın­tı­lı Bir ta­raf­tan gön­de­ril­me en­di­şe­si ya­şa­yan Skib­be, di­ğer ta­raf­tan ta­kı­mı­nı Me­ta­list Khar­kiv ma­çı­na mo­ral ve tak­tik açı­dan ha­zır­la­ma­ya ça­lı­şı­yor. An­cak sa­kat oyun­cu­la­rın du­ru­mu Al­man tek­nik ada­mın ha­zır­lık­la­rı­nı ak­sa­tı­yor. Me­ta­list’in ko­şan ve mü­ca­de­le­ci bir ekip ol­ma­sı­nı göz önün­de bu­lun­du­ran Skib­be, ek­sik oyun­cu­la­rın çok­lu­ğu do­la­yı­sıy­la tak­tik açı­dan hay­li sı­kın­tı ya­şı­yor. Lin­coln var Meh­met yok Glatasaray’a, Me­ta­list Khar­kiv ma­çı ön­ce­si bir iyi, bir de kö­tü ha­ber. Sa­kat­lı­ğı bu­lu­nan Meh­met To­pal’ın tam ola­rak iyi­le­şe­me­di­ği ve genç oyun­cu­nun ya­rın­ki kar­şı­laş­ma­da oy­na­ma­sı­nın çok zor ol­du­ğu öğ­re­ni­lir­ken, se­vin­di­ri­ci ha­ber di­ğer sa­kat oyun­cu yıldız futbolcu Lin­coln’den gel­di. Bre­zil­ya­lı futbolcunun du­ru­mu­nun iyi­ye git­ti­ği ve Me­ta­list kar­şı­sın­da bü­yük bir ak­si­lik ol­maz­sa for­ma­sı­nı gi­ye­ce­ği bil­di­ril­di. Mi­lan Ba­ros çok hırs­lı ce­za­sı se­be­biy­le An­ka­ras­por ma­çın­da for­ma gi­ye­me­yen Mi­lan Ba­ros, Me­ta­list Khar­kiv ma­çın­da ilk 11’de sa­ha­ya çı­ka­cak. Yak­la­şık 1 ay­dır gol ata­ma­yan Çek yıl­dı­zın, Skib­be’yle gö­rü­şe­rek, “Ken­di­mi bu ma­ça mo­ti­ve et­tim. Haf­ta so­nu oy­na­ma­mam be­nim için çok da­ha iyi ol­du. Hem ka­fa­mı top­la­dım, hem de din­len­miş ol­dum” di­ye­rek for­ma is­te­di­ği ifa­de edil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT