BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sony, iki yıl­da 6 kat bü­yü­ye­cek

Sony, iki yıl­da 6 kat bü­yü­ye­cek

Tür­ki­ye’nin bü­yü­mek­te ve ge­liş­mek­te olan bir eko­no­mi ol­du­ğu­nu söy­le­yen Sony Eu­ra­si­a Ge­nel Mü­dü­rü Moh­sen Noo­hi, “Bu­ra­da ya­tı­rım yap­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz” de­di.> Uğur Kü­çük İS­TAN­BUL Tür­ki­ye’nin bü­yü­mek­te ve ge­liş­mek­te olan bir eko­no­mi ol­du­ğu­nu söy­le­yen Sony Eu­ra­si­a Ge­nel Mü­dü­rü Moh­sen Noo­hi, “Bu­ra­da ya­tı­rım yap­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz” de­di. 2006 yı­lın­da ilk de­fa Türk kul­la­nı­cı­la­rı­na ta­nı­tı­lan VA­IO’nun, fark­lı se­ri­ler­den 5 ye­ni mo­de­li­nin da­ha Tür­ki­ye’ye gel­me­si se­be­biy­le dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Noo­hi, “Tür­ki­ye’de 2010 yı­lı­na ka­dar 6 kat bü­yü­me­yi ve top­lam di­züs­tü pa­za­rın­da yüz­de 10’luk bir pa­zar pa­yı el­de et­me­yi he­def­li­yo­ruz” de­di. Eko­no­mi­nin zo­ra gir­di­ği dö­nem­ler­de tü­ke­ti­ci­le­rin pa­ha­lı ürün­ler al­mak­ta zor­lan­dık­la­rı­nı ama ya­tı­rım­la­rı­nı ka­li­te­li ürün­le­re yap­tık­la­rı­nı vur­gu­la­yan Noo­hi, Tür­ki­ye’de bu yıl ci­ro­la­rı­nı yüz­de 10 ar­tır­dık­la­rı­na dik­ka­ti çek­ti. Noo­hi, “Sony ola­rak Tür­ki­ye’de ya­tı­rım yap­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz. Tür­ki­ye bü­yü­mek­te ve ge­liş­mek­te olan bir eko­no­mi. Kriz dö­ne­mi­ne rağ­men Tür­ki­ye’de­ki VA­IO pi­ya­sa­sı hız­la bü­yü­yor” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT