BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­tik­bal’den Ku­veyt’e ma­ğa­za

İs­tik­bal’den Ku­veyt’e ma­ğa­za

İ­ran, I­rak, Su­ri­ye, Fas’tan son­ra ge­çen haf­ta Du­ba­i’de ma­ğa­za a­çı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ren İs­tik­bal, Ku­veyt’te ilk ma­ğa­za­sı­nı aç­tı. Boy­dak Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li Mus­ta­fa Boy­dak a­çı­lış­ta yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Tür­ki­ye ve dün­ya­nın çok ö­nem­li bir sı­nav­dan geç­ti­ği­ni be­lir­te­rek şöy­le ko­nuş­tu:İ­ran, I­rak, Su­ri­ye, Fas’tan son­ra ge­çen haf­ta Du­ba­i’de ma­ğa­za a­çı­lı­şı ger­çek­leş­ti­ren İs­tik­bal, Ku­veyt’te ilk ma­ğa­za­sı­nı aç­tı. Boy­dak Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li Mus­ta­fa Boy­dak a­çı­lış­ta yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Tür­ki­ye ve dün­ya­nın çok ö­nem­li bir sı­nav­dan geç­ti­ği­ni be­lir­te­rek şöy­le ko­nuş­tu: “Bu sı­nav­dan ba­şa­rıy­la ge­çe­bil­mek, k­riz­le­ri fır­sa­ta çe­vi­re­bil­mek i­çin ya­tı­rım­la­ra de­vam et­mek ge­re­ki­yor. Or­ta Do­ğu bi­zim i­çin çok ö­nem­li bir pa­zar. Hız kes­me­den aç­tı­ğı­mız bu ye­ni ma­ğa­za­lar Or­ta Do­ğu’da bü­yü­me sö­zü­mü­zün, is­tik­rar­lı gi­ri­şim­le­ri­mi­zin en gü­zel is­pa­tı­dır.” Or­ta Do­ğu’nun en bü­yük İs­tik­bal ma­ğa­za­sı ol­ma ö­zel­li­ği­ni ta­şı­yan Ku­veyt ma­ğa­za­sı i­le İs­tik­bal, Or­ta Do­ğu­da­ki ma­ğa­za sa­yı­sı­nı 40’a, yurt dı­şın­da­ki ma­ğa­za sa­yı­sı­nı i­se 214’e yük­sell­ti.
Kapat
KAPAT