BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hacı adayları Nur Dağı'nda

Hacı adayları Nur Dağı'nda

Hac iba­de­ti­ni ifa et­mek için mu­kad­des bel­de­le­re ko­şan mil­yon­lar­ca ha­cı ada­yı bü­yük bir he­ye­can ile Are­fe gü­nü­nü bek­li­yor.> İs­ma­il Mah­no­li - Şük­rü Ci­do MEK­KE Hac iba­de­ti­ni ifa et­mek için mu­kad­des bel­de­le­re ko­şan mil­yon­lar­ca ha­cı ada­yı bü­yük bir he­ye­can ile Are­fe gü­nü­nü bek­li­yor. Ka­fi­le baş­kan­la­rı yap­tır­dık­la­rı ge­zi­ler­le grup­la­rı­na Ara­fat ova­sı­nı, Mi­na’yı, Müz­de­li­fe’yi ta­nı­tı­yor­lar. Gü­cü kuv­ve­ti ye­rin­de olan ha­cı aday­la­rı ilk ayet-i ke­ri­me­nin na­zil ol­du­ğu Hi­ra Da­ğı­nı zi­ya­ret et­mek is­ti­yor­lar. Nur­lu da­ğın zir­ve­sin­de Efen­di­mi­zin (Sal­lal­la­hü aley­hi ve sel­lem) sık­ça çe­ki­lip te­fek­kü­re dal­dık­la­rı bir ma­ğa­ra var. Zikr olu­nan ma­ğa­ra ba­şı­nı­zın ta­va­na değ­me­ye­ce­ği ka­dar yük­sek ve ye­re uza­na­bi­le­ce­ği­niz ka­dar uzun. Bu Hi­ra Da­ğı’nın tek ma­ğa­ra­sı, baş­ka da ma­ğa­ra bu­lun­mu­yor. İş­te Alem­le­rin Efen­di­si Cib­ril-i Emin ile bu­ra­da kar­şı­la­şı­yor, ilk vah­yi de bu­ra­da alı­yor­lar. Bir baş­ka de­yiş­le Kur’an-ı ke­ri­min ilk aye­ti ve Al­la­hü te­ala­nın “Oku!” em­ri bu­ra­da na­zil olu­yor. Zir­ve­ye ulaş­mak sıh­hat­li bir in­sa­nın yak­la­şık 40 da­ki­ka­sı­nı alı­yor. Ne ya­zık ki mer­di­ven bi­le ya­pıl­ma­mış, ayak­la­rı­nızın al­tın­dan taş­lar yu­var­la­nı­yor. Yol­da du­rup so­luk­la­nan ha­cı aday­la­rı “Bi­le­me­dik, bu gü­zel yer­le­re gençken gel­mek var­mış” di­ye ya­kı­nı­yor­lar. En i­yi ül­ke Tür­ki­ye > Mehmet KOCA - MEDİNE Hac ön­ce­si Mek­ke ve Me­di­ne’de in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Ali Bar­da­koğ­lu, Me­di­ne’de Türk med­ya men­sup­la­rı ile bir ara­ya gel­di. Hac­cın 14 asır­lık bü­yük bu­luş­ma ol­du­ğu­nu ifa­de eden Bar­da­koğ­lu, “Son üç yıl­dır Tür­ki­ye ola­rak hac or­ga­ni­zas­yo­nu en iyi olan ül­ke seçi­li­yo­ruz. Her yıl ye­ni­lik­le­ri­miz­le hiz­met­le­ri­mi­zi ar­tı­rı­yo­ruz” de­di. Ku­sal top­rak­lar­dan Türaki­ye­ye kar­go hiz­me­ti ver­me­ye baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Bar­da­koğ­lu, “Bu­ra­dan gö­tü­rü­le­cek he­di­ye­le­rin faz­la­lı­ğı ha­cı­la­rı­mı­zı çok meş­gul edi­yor­du. Kar­go hiz­me­ti ile bu sı­kın­tı­yı or­ta­dan kal­dır­dık” şeklinde konuştu. “Bay­ram, İs­lam ale­mi ile ay­nı gün kut­la­na­cak mı?” so­ru­su­na Baş­kan Bar­da­koğ­lu, “Biz Pey­gam­be­ri­mi­zin gös­ter­di­ği yo­lu iz­li­yo­ruz. Hi­la­lin gö­zük­me­si bi­zim için ye­ter­li­dir” ce­va­bı­nı ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT