BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BA­KAN ALİ BA­BA­CAN: Kri­zi fır­sa­ta çe­vi­rip fark­lı ya­tı­rım ya­pın

BA­KAN ALİ BA­BA­CAN: Kri­zi fır­sa­ta çe­vi­rip fark­lı ya­tı­rım ya­pın

Ba­ba­can-Ba­ki­yev gö­rüş­me­si Dev­let Baş­kan­lı­ğı Sa­ra­yın­da ya­pıl­dı.> Ali­ya Ra­im­be­ko­va BİŞ­KEK İHA Res­mi zi­ya­ret için Kır­gı­zis­tan’ın baş­ken­ti Biş­kek’te bu­lu­nan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can, Kır­gı­zis­tan Dev­let Baş­ka­nı Kur­man­bek Ba­ki­yev ile bir ara­ya gel­di. Ba­ba­can gö­rüş­me­de, Ba­ki­yev’e Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün se­la­mı­nı ilet­ti ve iki ül­ke ara­sın­da­ki iliş­ki­le­rin güç­le­ne­rek de­vam et­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Da­ha son­ra bu ül­ke­de­ki Türk iş adam­la­rıy­la bir ara­ya ge­len Ba­ba­can ko­nuş­ma­sın­da, “Kü­re­sel kriz­de ye­ni fır­sat­lar çı­ka­bi­lir. Bu­nu fır­sa­ta çe­vi­rip fark­lı sek­tör­le­re yö­ne­lin” de­di. Ba­ba­can, dün­ya­yı et­ki­le­yen kri­zin bo­yut­la­rı­nın hâ­lâ öl­çü­le­me­di­ği­ni, ne ka­dar da­ha sü­re­ce­ği­nin de bel­li ol­ma­dı­ğı­nı kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT