BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kütüklere emanet yolculuk!

Kütüklere emanet yolculuk!

Yu­su­fe­li il­çe­si­ni Er­zu­ru­m’­un İs­pir il­çe­si­ne bağ­la­yan ka­ra­yo­lu­nun Ha­zu­ket-Köp­rü­ba­şı mev­ki­in­de yol­da he­ye­la­nı ön­le­mek için kü­tük­ler­le alı­nan ted­bir dik­kat çe­ki­yor.> Nus­ret Du­rur ART­VİN İHA Yu­su­fe­li il­çe­si­ni Er­zu­ru­m’­un İs­pir il­çe­si­ne bağ­la­yan ka­ra­yo­lu­nun Ha­zu­ket-Köp­rü­ba­şı mev­ki­in­de yol­da he­ye­la­nı ön­le­mek için kü­tük­ler­le alı­nan ted­bir dik­kat çe­ki­yor. Yu­su­fe­li il­çe mer­ke­zi­ne 5 ki­lo­met­re uzak­lık­ta­ki Ha­zu­ket-Köp­rü­ba­şı mev­ki­in­den ge­çen araç­lar kü­tük­le­re ema­net bir yol­cu­luk ya­pı­yor. Teh­li­ke­li vi­raj yö­re hal­kı­nın ve şo­för­le­rin tüm ıs­rar­la­rı­na rağ­men ge­niş­le­til­mez­ken, yak­la­şık 10 met­re­lik uçu­ru­mun ke­na­rın­da­ki kü­tük­ler ile he­ye­la­na kar­şı alı­nan ted­bir dik­kat çe­ki­yor. Kü­tük­ler­le des­tek­le­nen ka­ra­yo­lun­da ağır to­naj­lı kam­yon­lar ve içi yol­cu do­lu mi­ni­büs­ler her gün teh­li­ke­li bir şe­kil­de yol­cu­luk yap­mak zo­run­da ka­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT