BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Re­cep İ­ve­dik’in SÜPER BABAANNESİ

Re­cep İ­ve­dik’in SÜPER BABAANNESİ

Ha­sı­lat re­kor­la­rı kı­ran fil­min ikin­ci­sin­de, İve­dik’in play-s­ta­ti­on oy­na­yan sü­per ba­ba­an­ne­si, her­ke­si gül­mek­ten kı­rıp ge­çi­re­cek...Şa­han Gök­ba­kar, Re­cep İ­ve­dik 2’nin çe­kim­le­ri­ne İs­tan­bul’da de­vam e­di­yor. 12 Şu­bat 2009’da iz­le­yi­ci­siy­le bu­lu­şa­cak o­lan fil­min çe­kim­le­rin­den ilk ka­re­ler kar­şı­nız­da! Film­de bü­yük il­gi gö­re­cek o­lan ba­ba­an­ne ka­rak­te­ri­ni iz­le­yen­ler, Re­cep İ­ve­dik’in ki­me ben­ze­di­ği­ni he­men an­la­ya­cak­lar. P­lays­ta­ti­on oy­na­ya­rak va­kit ge­çi­ren ba­ba­an­ne, Re­cep İ­ve­dik’in şe­hir ha­ya­tın­da­ki ma­ce­ra­la­rı­na renk ka­ta­cak. Tüm za­man­la­rın en çok iz­le­nen fil­mi o­la­rak se­yir­ci ve ha­sı­lat re­ko­ru­nu e­lin­de bu­lun­du­ran, Re­cep İ­ve­dik’in i­kin­ci bö­lü­mü ya­kın­da ta­mam­la­nı­yor. To­gan Gök­ba­kar’ın yi­ne yö­net­men kol­tu­ğun­da o­tur­du­ğu çe­kim­le­rin ta­ma­mı İs­tan­bul’da ger­çek­leş­ti­ri­li­yor...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT