BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Or­ta öğ­re­tim­de 20, yük­sek öğ­re­tim­de 25 ya­şı­na ka­dar sağ­lık hiz­me­ti ve­ri­li­yor

Or­ta öğ­re­tim­de 20, yük­sek öğ­re­tim­de 25 ya­şı­na ka­dar sağ­lık hiz­me­ti ve­ri­li­yor

26.11.2008 ta­rih­li ga­ze­te­mi­zin bu kö­şe­sin­de bir ta­bi­bin gö­rüş­le­ri­ne yer ver­miş­tim. “Li­se öğ­ren­ci­le­ri­ni bu ezi­yet­ten kur­ta­rın” baş­lı­ğı ile ve­ri­len ya­zı­da, 18 ya­şı­nı geç­miş li­se öğ­ren­ci­le­ri­nin, ebe­veyn­le­rin­den do­la­yı sağ­lık hiz­met­le­rin­den fay­da­lan­ma­la­rı için si­gor­ta teş­ki­lat­la­rın­dan bel­ge is­ten­di­ği, İs­tan­bul gi­bi il­ler­de bu yaş­ta­ki öğ­ren­ci­le­re bo­şu­na zor­luk çı­ka­rıl­dı­ğı, bu ezi­ye­te son ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği be­lir­ti­li­yor­du.26.11.2008 ta­rih­li ga­ze­te­mi­zin bu kö­şe­sin­de bir ta­bi­bin gö­rüş­le­ri­ne yer ver­miş­tim. “Li­se öğ­ren­ci­le­ri­ni bu ezi­yet­ten kur­ta­rın” baş­lı­ğı ile ve­ri­len ya­zı­da, 18 ya­şı­nı geç­miş li­se öğ­ren­ci­le­ri­nin, ebe­veyn­le­rin­den do­la­yı sağ­lık hiz­met­le­rin­den fay­da­lan­ma­la­rı için si­gor­ta teş­ki­lat­la­rın­dan bel­ge is­ten­di­ği, İs­tan­bul gi­bi il­ler­de bu yaş­ta­ki öğ­ren­ci­le­re bo­şu­na zor­luk çı­ka­rıl­dı­ğı, bu ezi­ye­te son ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği be­lir­ti­li­yor­du. Ko­nu ile il­gi­li ara­yan Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Baş­kan­lı­ğı Ba­sın ve Halk­la İliş­ki­ler Mü­şa­vi­ri Mus­ta­fa Yıl­dız, bir yan­lış an­la­şıl­ma ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, şu bil­gi no­tu­nu gön­der­di: “Ge­rek 01.10.2008 ön­ce­si, ge­rek­se son­ra­sı sos­yal gü­ven­lik mev­zu­atın­da, or­ta öğ­re­tim­de 20 ya­şı­na, yük­sek öğ­re­tim­de ise 25 ya­şı­na ka­dar öğ­ren­ci­lik­le­ri de­vam eden­le­rin hak sa­hip­lik­le­ri de­vam et­mek­te ve bun­lar sağ­lık yar­dım­la­rın­dan ya­rar­lan­mak­ta­dır­lar. Bu­ra­da söz ko­nu­su olan, ol­sa ol­sa öğ­ren­ci­nin de­va­mı­nın bel­ge­len­me­siy­le il­gi­li ola­bi­lir. 01.10.2008 ön­ce­si 18 ya­şı­nı dol­du­ran kız ço­cuk­la­rı­nın hak sa­hip­li­ği, işe gir­me­le­ri, ev­len­me­le­ri ile so­na er­mek­te idi. Bo­şa­nan­lar ve­ya iş­ten ay­rı­lan­lar tek­rar hak sa­hip­li­ği ko­nu­mu­nu ka­zan­mak­tay­dı­lar. 5510 sa­yı­lı ya­sa ile, kız ço­cuk­la­rı­nın du­ru­mu da er­kek­ler­le ay­nı şart­lar­la dü­zen­len­miş­tir. Bu du­rum, 5510 sa­yı­lı ya­sa kap­sa­mın­da si­gor­ta­lı olan­la­rın hak sa­hip­le­ri için ge­çer­li olup, mev­cut­la­rın du­ru­mu, du­rum de­ği­şik­li­ği olun­ca­ya ka­dar de­vam ede­cek­tir. 18 ya­şı­nı (öğ­ren­ci­lik­te 20-25) dol­du­ran­lar, prim­le­ri dev­let­çe ya da ken­di­le­ri ta­ra­fın­dan öden­mek şar­tıy­la ge­nel sağ­lık si­gor­ta­lı­sı ola­cak­lar­dır.” >> Met­ro Kav­şa­ğı­na alt ge­çi­di Bü­yük­şe­hir ya­pa­cak 14.11.2008 ta­rih­li Ser­best Kür­sü’de “Met­ro Kav­şa­ğı­na alt ge­çit is­ti­yo­ruz” baş­lı­ğı al­tın­da, Bay­ram­pa­şa-­Kar­tal­te­pe met­ro is­tas­yo­nu çı­kı­şın­da­ki met­ro kav­şa­ğın­da ka­za­lar ya­şan­dı­ğı be­lir­ti­le­rek, bu­ra­ya ge­çit ya­pıl­ma­sı is­ten­miş­ti. Ko­nu i­le il­gi­li o­la­rak, Bay­ram­pa­şa Be­le­di­ye­si Ba­sın Da­nış­man­lı­ğı’n­dan ge­len bil­gi no­tu şöy­le: “Söz ko­nu­su böl­ge a­na ar­ter ol­ma­sı se­be­biy­le, ge­rek­li ça­lış­ma­lar İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan ya­pıl­mak­ta­dır. Yol ko­tu­nun dü­şü­rül­me­si ve yo­lun t­ram­vay hat­tı kıs­mı­na kay­dı­rıl­ma­sı şek­lin­de kap­sam­lı o­la­rak İBB UKM (İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si U­laş­tır­ma Ko­or­di­nas­yon Mü­dür­lü­ğü) ta­ra­fın­dan p­ro­je ya­pıl­mış­tır. Uy­gu­la­ma p­ro­je­si ö­nü­müz­de­ki dö­nem ger­çek­leş­ti­ril­di­ğin­de, mev­cut ram­pa yol­da­ki ve met­ro du­ra­ğın­da­ki bü­tün o­lum­suz­luk­lar or­ta­dan kal­ka­cak­tır.” >> Kab­lo pa­ra­sı­nı biz öde­ye­cek­sek, ba­kım üc­re­ti ne­den alı­nır? BE­DAŞ Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’ne; Ça­tal­ca’nın Ka­bak­ça Kö­yü’nün elek­tri­ği, 25 Ka­sım gü­nü ak­şam 20’de, bir kam­yo­nun kab­lo­la­ra çarp­ma­sı se­be­biy­le ke­sil­di. Du­ru­mu il­gi­li­le­re bil­dir­me­mi­ze rağ­men bir son­ra­ki gü­nün öğ­le sa­at­le­rin­de arı­yo­rum, hâ­lâ arı­za gi­de­ri­le­me­di. İş ye­rim ener­ji­siz, iş­le­ri­miz dur­muş va­zi­yet­te... Gö­rüş­tü­ğü­müz bir il­gi­li, “kab­lo­yu al­dı­nız mı?” di­ye bir so­ru yö­nelt­ti. Sa­ya­ca ka­dar olan kı­sım il­gi­li ku­ru­mun so­rum­lu­lu­ğun­da de­ğil mi? Be­nim bil­di­ğim, sa­yaç­tan iti­ba­ren ola­cak mas­raf­lar biz abo­ne­le­re ait, ora­ya ka­dar ener­ji­yi ge­tir­mek on­la­rın işi. Eğer o ile­tim kab­lo­la­rı­nı da biz ala­cak­sak, fa­tu­ra­la­rı­mı­za yan­sı­yan ba­kım gi­de­ri ne­den alı­nı­yor? > İb­ra­him Er-ÇA­TAL­CA
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT