BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > GE­Rİ DÖ­NÜ­ŞÜ­ME Gİ­DE­CEK

GE­Rİ DÖ­NÜ­ŞÜ­ME Gİ­DE­CEK

Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si, elek­tro­nik atık­la­rın çev­re­ye za­rar ver­me­den top­lan­ma­sı ve ge­ri dö­nü­şü­mü­nün sağ­lan­ma­sı için Elek­trik­li Elek­tro­nik Ekip­man Atık­la­rı Yö­ne­tim Pro­je­si baş­lat­tı> Cü­neyt Bi­tik­çi­oğ­lu İS­TAN­BUL Kadı­köy Be­le­di­ye Baş­ka­nı Se­la­mi Öz­türk, elek­tro­nik atık­la­rın çev­re­ye za­rar­sız bir şe­kil­de top­lan­ma­sı ve ge­ri dö­nü­şü­mü­nün sağ­lan­ma­sı için baş­la­tı­lan Elek­trik­li Elek­tro­nik Ekip­man Atık­la­rı Yö­ne­tim Pro­je­si’ni ta­nıt­tı. Bil­gi­sa­yar baş­ta ol­mak üze­re, te­le­viz­yon, ka­me­ra, bil­gi­sa­yar ekip­man­la­rı­nın tek­no­lo­ji­nin iler­le­me­si ye­ni mo­del­le­ri­nin çık­ma­sıy­la kı­sa sü­re­de el­den çı­ka­rıl­mak is­ten­di­ği­ni bun­la­rın di­ğer atık­lar­la çö­pe atıl­dı­ğın­da çev­re­de bü­yük teh­li­ke çı­kar­dı­ğı­nı kay­de­den Öz­türk, “Ar­tık evi­niz­de ya da iş ye­ri­niz­de bil­gi­sa­yar­la­rı­nız ve elek­tro­nik alet­le­ri­niz bo­zul­du­ğun­da be­le­di­ye­mi­zi ara­ya­rak bu alet­le­ri­ni­zin özel araç­la­rı­mız­la evi­niz­den alın­ma­sı­nı ve ye­ni­den de­ğer­len­di­ril­me­si­ni ve çev­re­ye za­rar ve­ril­me­den yok edil­me­si­ni sağ­la­ya­bi­lir­si­niz. Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si Av­ru­pa Bir­li­ği ile bu­gü­ne ka­dar 10’a ya­kın pro­je­yi ba­şa­rıy­la uy­gu­la­mış­tır, eği­tim, in­san hak­la­rı sağ­lık ko­nu­la­rın­da pro­je­ler ba­şa­rıy­la yü­rü­tül­dü. Baş­lat­tı­ğı­mız bu pro­je Av­ru­pa Bir­li­ği ile çev­re ko­nu­sun­da iş bir­li­ği ya­pa­ca­ğı­mız ilk pro­je. Av­ru­pa Bir­li­ği bu pro­je­ye 150 bin eu­ro kat­kı su­nu­yor” de­di. BİR TE­LE­FON YE­TER Ka­dı­köy’de baş­la­yan ye­ni uy­gu­la­ma ile ev­le­rin­de ya da iş yer­le­rin­de bil­gi­sa­yar, disk, klav­ye, mo­ni­tör, ya­zı­cı, ta­ra­yı­cı gi­bi elek­tro­nik atık­lar bu­lu­nan ki­şi­ler, Atık Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi’nin 0216 414 38 15 nu­ma­ra­lı te­le­fon­la­rı­nı ara­ya­rak, elek­tro­nik atık­la­rı­nın özel araç­lar­la alın­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak­lar. Tüm bun­la­rın ya­nın­da Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si Atık Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi, Ka­dı­köy Be­le­di­ye­si’nin Çev­re ve Te­miz­lik İş­le­ri Mü­dür­lü­ğü­nün fark­lı bi­rim­le­riy­le top­la­dı­ğı am­ba­laj atık­la­rı, atık kı­zart­ma­lık yağ­lar, atık pil­ler, tıb­bi atık­lar, ta­di­lat atık­la­rı, hur­da las­tik­ler gi­bi atık­la­rın­da tek bir mer­kez­den top­lan­ma­sı ve ko­or­di­nas­yo­nu­nu da yö­ne­te­cek. Kul­la­nı­ma uy­gun bil­gi­sa­yar­lar ise ta­mir edi­le­rek ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ve­ri­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT