BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­cı a­day­la­rı­na DA­MA­CA­NAY­LA üc­ret­siz zem­zem

Ha­cı a­day­la­rı­na DA­MA­CA­NAY­LA üc­ret­siz zem­zem

Gün­de 30 bin do­la­yın­da da­ma­ca­na dol­du­rul­du­ğu­nu be­lir­ten yet­ki­li­ler, ay­rı­ca her ha­cı için hac dö­nem­le­rin­de 1.5 lit­re­lik pet şi­şe ha­zır­lan­dı­ğı­nı da ifa­de et­ti> MEK­KE Zem­zem su­yu, Suudi krallığına bağlı Zam­zam United Ofice’nin do­lum te­sis­le­ri­nde işleniyor. Suu­di Ara­bis­tan’ın Mek­ke ken­tin­de bu­lu­nan Zam­zam Uni­ted Ofi­ce te­sis­le­rin­de dol­du­ru­lan da­ma­ca­na zem­zem su­la­rı, ha­cı aday­la­rı­na üc­ret­siz da­ğı­tı­lı­yor. Ka­be ya­kın­la­rın­dan çı­kan zem­zem su­yu, bo­ru­lar­la Ku­dey böl­ge­sin­de­ki da­ğı­tım te­sis­le­ri­ne, ora­dan da tan­ker­ler­le Suu­di Ara­bis­tan Kral­lı­ğı’na bağ­lı ola­rak fa­ali­yet gös­te­ren Zam­zam Unı­ted Ofı­ce’in do­lum te­sis­le­ri­ne ulaş­tı­rı­lı­yor. DEVLET ELİYLE HAC HİZ­ME­Tİ Da­ha son­ra de­po­la­ra alı­nan zem­zem, te­sis­ler­de ge­rek­li fil­tre­le­me ve bi­don­la­rın de­zen­fek­te iş­le­mi­nin ar­dın­dan 20 lit­re­lik plas­tik da­ma­ca­na­la­ra dol­du­ru­lu­yor. Da­ha son­ra kam­yon­lar­la ofi­sin 6 böl­ge­de­ki da­ğı­tım nok­ta­la­rı­na gön­de­ri­len zem­zem su­la­rı, bu­ra­lar­dan da ha­cı aday­la­rı­nın ko­nak­la­dık­la­rı yer­le­re üc­ret­siz bı­ra­kı­lı­yor. Gün­de 30 bin do­la­yın­da da­ma­ca­na dol­du­rul­du­ğu­nu be­lir­ten te­sis yet­ki­li­le­ri, ay­rı­ca her ha­cı için hac dö­nem­le­rin­de 1.5 lit­re­lik pet şi­şe ha­zır­lan­dı­ğı­nı söy­le­di­ler.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93487
  % 0.34
 • 5.4049
  % -0.64
 • 6.1727
  % -0.39
 • 6.9633
  % -0.57
 • 224.32
  % -0.43
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT