BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Genç, ka­dın ve en­gel­li­ye 1 mil­yon YTL hi­be ve­ri­le­cek

Genç, ka­dın ve en­gel­li­ye 1 mil­yon YTL hi­be ve­ri­le­cek

Sa­ban­cı Vak­fı Mü­te­vel­li He­ye­ti Baş­ka­nı Gü­ler Sa­ban­cı, “Sür­dü­rü­le­bi­lir ve çar­pan et­ki­si olan pro­je­le­re top­lam 1 mil­yon YTL tu­ta­rın­da hi­be ve­re­ce­ğiz” de­di.> Uğur Kü­çük İS­TAN­BUL Sa­ban­cı Vak­fı Mü­te­vel­li He­ye­ti Baş­ka­nı Gü­ler Sa­ban­cı, “Sür­dü­rü­le­bi­lir ve çar­pan et­ki­si olan pro­je­le­re top­lam 1 mil­yon YTL tu­ta­rın­da hi­be ve­re­ce­ğiz” de­di. Sa­ban­cı Vak­fı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen se­mi­ner­de ko­nu­şan Sa­ban­cı, 34 yıl­dır hiz­met ve­ren vak­fın ye­ni prog­ram alan­la­rı­nı, ka­dın­lar, genç­ler ve en­gel­li­ler ola­rak be­lir­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Üni­ver­si­te­miz, burs­la­rı­mız gi­bi mev­cut yap­mak­ta ol­du­ğu­muz iş­le­ri­mi­ze ay­nen de­vam eder­ken, ye­ni uy­gu­la­ma­la­rı­mı­zı ve prog­ram­la­rı­mı­zı ye­ni bir stra­te­ji çer­çe­ve­sin­de ge­liş­tir­mek is­ti­yo­ruz”de­di. Sa­ban­cı, bu kap­sam­da sür­dü­rü­le­bi­lir ve çar­pan et­ki­si olan pro­je­le­re top­lam 1 mil­yon YTL tu­ta­rın­da hi­be ve­re­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek, si­vil top­lum ör­güt­le­ri­ne, üni­ver­si­te­le­re ve ben­zer ku­ru­luş­la­ra 20 Ka­sım 2008’de baş­la­yan ve 20 Ocak 2009’da so­na ere­cek sü­re için­de baş­vu­ru­la­rı­nı vak­fa ilet­me­le­ri çağ­rı­sın­da bu­lun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT