BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kök­lü­çı­nar ye­ni­den baş­kan ol­du

Kök­lü­çı­nar ye­ni­den baş­kan ol­du

İs­tan­bul Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği’ne (İGD) En­gin Kök­lü­çı­nar, oy­bir­li­ği ile ye­ni­den baş­kan se­çil­di.İs­tan­bul Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği’ne (İGD) En­gin Kök­lü­çı­nar, oy­bir­li­ği ile ye­ni­den baş­kan se­çil­di. Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti Lo­ka­li’nde, Dr. Ak­kan Su­ver’in Di­van Baş­kan­lı­ğın­da ya­pı­lan kon­gre­de, İGD’nin baş­kan yar­dım­cı­lık­la­rı­na ise Mus­ta­fa Do­lu ve Ce­mil Öz­yıl­maz, ge­nel sek­re­ter­li­ğe Sel­çuk Onur, ma­li sek­re­ter­li­ğe Al­tan Tan­man, yö­ne­tim ku­ru­lu üye­lik­le­ri­ne Na­zır Şen­türk, Gö­nül Yıl­dı­rım, Ab­dul­lah Ne­bi­oğ­lu, Öz­kan Al­tın­taş, Se­mih Hız ve Rem­zi Ci­ğer­li, ba­sın mec­li­si da­nış­ma ku­ru­lu baş­kan­lı­ğı­na Er­gin Ko­nuk­se­ver, baş­kan da­nış­man­lı­ğı­na ise Coş­kun Bel ge­ti­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT