BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > S­kib­be id­di­a­lı: Li­der çı­ka­ca­ğız

S­kib­be id­di­a­lı: Li­der çı­ka­ca­ğız

G. Sa­ray, bu­gün sa­at 21:45’te U­E­FA Ku­pa­sı g­ru­bun­da­ki son ve en k­ri­tik ma­çı­na çı­kı­yor. Cim­bom’a, be­ra­ber­lik bi­le ye­ti­yor. An­cak Tek­nik Di­rek­tör S­kib­be, “Hert­ha Ber­lin’i ye­nip, g­ru­bu ilk sı­ra­da ta­mam­la­ya­ca­ğız” de­di.G. Sa­ray, bu­gün sa­at 21:45’te U­E­FA Ku­pa­sı g­ru­bun­da­ki son ve en k­ri­tik ma­çı­na çı­kı­yor. Cim­bom’a, be­ra­ber­lik bi­le ye­ti­yor. An­cak Tek­nik Di­rek­tör S­kib­be, “Hert­ha Ber­lin’i ye­nip, g­ru­bu ilk sı­ra­da ta­mam­la­ya­ca­ğız” de­di. “ÜÇ KUL­VAR­DA BA­ŞA­RI” G.Sa­ray’da gön­de­ril­me­si gün­dem­de o­lan Tek­nik Di­rek­tör Mic­ha­el S­kib­be, Hert­ha Ber­lin ma­çı ön­ce­si dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da il­ginç a­çık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Bir Al­man ga­ze­te­ci­nin, “İs­te­ni­len ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ya­ma­dı­ğı­nız i­çin du­ru­mu­nuz Al­man­ya’dan pek de i­yi gö­rün­mü­yor” şek­lin­de­ki söz­le­ri ü­ze­ri­ne S­kib­be, o­tur­du­ğu ye­ri kas­te­de­rek, “Sa­de­ce o­ra­dan de­ğil, bu­ra­dan da öy­le gö­zü­kü­yor. U­E­FA, lig ve Tür­ki­ye Ku­pa­sı’n­da ba­şa­rı­lı ol­mak is­ti­yo­ruz. Hert­ha Ber­lin’i yen­mek i­çin sa­ha­ya çı­ka­ca­ğız an­cak ka­za­na­bil­me­miz i­çin çok i­yi bir o­yun or­ta­ya koy­mak zo­run­da­yız” de­di. “TÜM GÜ­CÜ­MÜZ­LE...” S­kib­be ma­ça yak­la­şık 35 bin Türk’ün ka­tıl­ma­sı­nın bek­len­di­ği­ni ha­tır­la­ta­rak, “A­li Sa­mi Yen gi­bi bir at­mos­fer bek­li­yor mu­su­nuz?” şek­lin­de so­ruya, “E­vet, öy­le bir at­mos­fer bek­le­ye­bi­li­riz. Ha­va li­ma­nın­da da çok sa­yı­da ta­raf­ta­rı­mız bi­zi kar­şı­la­dı. Ta­kı­mı­mı­zın ne ka­dar gü­cü var­sa o­nu sa­ha­ya ta­şı­ya­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Ne var ne yok sa­ha­ya yan­sıt­mak i­çin ça­lı­şa­ca­ğız. Ö­nü­müz­de­ki yıl da u­lus­la­ra­ra­sı a­re­na­da de­vam et­mek i­çin ça­ba har­ca­ya­ca­ğız” di­ye ko­nuş­tu. S­kib­be, Ba­rış Öz­bek, Meh­met To­pal ve Em­re Gün­gör’ün tek­rar ta­kı­ma ka­tıl­ma­la­rı­nın ken­di­si­ni i­yim­ser kıl­dı­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di. > Ercan YILDIZ HA­ZIR­LIK­LAR TA­MAM Hert­ha ma­çı i­çin Ber­lin’e gi­den G.Sa­ray’ı Te­gel ha­va­a­la­nın­da çok sa­yı­da sa­rı-­kır­mı­zı­lı ta­raf­tar, bü­yük bir coş­ku ve te­za­hü­rat­lar­la kar­şı­la­dı. Ta­raf­tar­lar, fut­bol­cu­la­ra for­ma im­za­la­tıp bol bol fo­toğ­raf çek­tir­di. Ö­te yan­dan maç ön­ce­si son ha­zır­lık­la­rı­nı ya­pan sa­rı-­kır­mı­zı­lı­lar­da id­ma­nın so­nun­da, Santc­tis ve Non­da ta­kım­dan ay­rı bir sü­re da­ha ça­lış­ma­ya de­vam et­ti. Ant­ren­ma­nı Ad­nan Sez­gin ve tek­nik da­nış­man Kal­li de iz­le­di. U­E­FA Ku­pa­sı B G­ru­bu 4. haf­ta ma­çı >> H.BERLİN D­robny F­ri­ed­rich ­Si­mu­nic ­Ka­ka C­ha­hed ­Dar­da­i ­Ka­car S­te­in ­San­tos ­Vo­ro­nin ­Pan­te­lic SA­KAT: Nicu CE­ZA­LI: Yok T.D: Lu­ci­en Fav­re >> G.SARAY ­De Sanc­tis ­Sab­ri ­Me­i­ra ­Ser­vet Hakan Balta ­Meh­met To­pal ­Ba­rış Ar­da ­Lin­coln ­Ke­well ­Ba­ros SA­KAT: Ü­mit, Ha­san, Lin­de­roth, U­ğur, Ser­kan CE­ZA­LI: Ay­han T.D: Mic­ha­el S­kib­be HA­KEM­LER: Ni­co­la Riz­zo­li, And­re­a S­te­fa­ni, Gi­u­sep­pe De San­tis. 4. Ha­kem: Lu­ca Ma­rel­li (İ­tal­ya) S­TAT: Ber­lin O­lim­pi­yat SA­AT: 21.45 > TRT 1 (Nak­len) 215. ran­de­vu G.Sa­ray, Av­ru­pa ku­pa­la­rın­da bu­gün 215. ma­çı­na çı­kı­yor. Sa­rı-­kır­mı­zı­lı­lar, ge­ri­de ka­lan maç­lar­da 79 ga­li­bi­yet, 82 ye­nil­gi a­lır­ken, 53 maç­ta da e­şit­li­ği bo­za­ma­dı. U­E­FA Ku­pa­sı’n­da 49. sı­na­vı­na çı­ka­cak o­lan Cim­bom, oy­na­dı­ğı top­lam 48 kar­şı­laş­ma­da 18 ga­li­bi­yet, 13 be­ra­ber­lik ve 17 mağ­lu­bi­yet al­dı. G.SARAY NOTLARI Ev­de­ki ya­ban­cı! Al­man ga­ze­te­si Bild, Hert­ha Ber­lin-G.Sa­ray ma­çıy­la il­gi­li ver­di­ği ha­ber­de, “Hert­ha ken­di sa­ha­sın­da dep­las­man ma­çı­na çı­ka­cak” baş­lı­ğı­nı kul­lan­dı. Ma­ça yak­la­şık 40 bin Türk se­yir­ci bek­len­di­ği be­lir­ti­le­rek, “Bir dü­şü­nün evi­ni­ze ge­li­yor­su­nuz ve evi­niz­de ta­nı­ma­dı­ğı­nız ki­şi­ler otu­ru­yor. Hert­ha için böy­le ola­cak” de­nil­di. Abay’a kırık not G.Sa­ray-­Ha­cet­te­pe kar­şı­laş­ma­sın­da to­pa e­liy­le mü­da­ha­le e­de­rek pe­nal­tı­ya ne­den o­lan si­ya­hi o­yun­cu Zo­ko ye­ri­ne, po­zis­yon­la alâ­ka­sı ol­ma­yan Te­li’ye kart gös­te­ren ve da­ha son­ra Te­li’yi çift sa­rı kart ne­de­niy­le ih­raç e­den ha­kem Sü­ley­man A­bay, göz­lem­ci­si Er­dal Gü­leç’ten 6.4 i­le en dü­şük not al­dı. A­bay’ın din­len­di­ri­le­ce­ği öğ­re­nil­di. Al­man­ya­lı Cim­bom Hert­ha Ber­lin ile bu­gün UE­FA Ku­pa­sı’nda kar­şı­la­şa­cak Ga­la­ta­sa­ray’da, tek­nik he­yet ve fut­bol­cu­lar Al­man­ya’da­ki fut­bol or­ta­mı­na alı­şık. UE­FA, kar­şı­laş­ma ile il­gi­li ver­di­ği bil­gi­ler­de, G.Sa­ray’ın tek­nik di­rek­tö­rü ve 9 fut­bol­cu­su­nun Al­man­ya’da fut­bol oy­na­dı­ğı­nı du­yur­du. Fav­re: Fi­nal gi­bi Hert­ha Ber­lin Tek­nik Di­rek­tö­rü Lu­ci­en Fav­re, G.Sa­ray ma­çı için “Kar­şı­laş­ma­nın fi­nal ka­rak­te­ri var” de­di. G.Sa­ray’ın iyi bir ta­kım ol­du­ğu­nu ve Av­ru­pa’da oy­na­ma­ya alış­kın ol­du­ğu­nu söy­le­yen Fav­re, “Oyun­cu­la­ra bak­tı­ğı­nız­da far­kı gö­re­bi­li­yor­su­nuz. Ma­çı ka­zan­mak is­ti­yo­ruz. Ye­ne­bi­le­ce­ği­mi­zi bi­li­yo­ruz” de­di. Divan ertelendi G.Sa­ray Ku­lü­bü Di­van Ku­ru­lu’nun a­ra­lık a­yı o­la­ğan top­lan­tı­sı, Kur­ban Bay­ra­mı se­be­biy­le rö­tar­lı ya­pı­la­cak Di­van Ku­ru­lu Baş­ka­nı İr­fan Ak­tar, tü­zü­ğe gö­re 10 A­ra­lık Çar­şam­ba gü­nü ya­pıl­ma­sı ge­re­ken top­lan­tı­yı, Kur­ban Bay­ra­mı’na denk gel­me­si se­be­biy­le 17 A­ra­lık Çar­şam­ba gü­nü­ne al­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Kapat
KAPAT