BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bur­sa ‘dün­ya ken­ti’ o­lu­yor

Bur­sa ‘dün­ya ken­ti’ o­lu­yor

Av­ru­pa’nın en hız­lı ge­li­şen 100 ken­ti ara­sı­na gi­ren Bur­sa’nın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Şa­hin, “Dün­ya de­ği­şim ham­le­mi­zi ko­nu­şu­yor” de­di.Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hik­met Şa­hin, şe­hir­de­ki en bü­yük hiz­met­le­rin­den bi­ri­nin Ata­türk Kon­gre Kül­tür Mer­ke­zi ol­du­ğu­nu söy­le­di. Os­man­lı’nın ilk baş­ken­ti Bur­sa’da son 5 yıl­da ya­şa­nan de­ği­şim göz ka­maş­tı­rı­yor. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hik­met Şa­hin, ken­tin yıl­lar­dır çö­züm­le­ne­me­yen prob­lem­le­ri­ne el at­tık­la­rı­nı, ger­çek­leş­tir­dik­le­ri hiz­met­ler­le Bur­sa’nın ge­li­şim­de ön­cü, de­ği­şim­de ör­nek kent ha­li­ne gel­di­ği­ni söy­le­di. Cum­hu­ri­yet’in ilk yıl­la­rın­da eko­no­mi­ye is­tih­dam sağ­la­yan Me­ri­nos’u Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın kat­kı­la­rıy­la Tür­ki­ye’ye ye­ni­den ka­zan­dık­la­rı­na dik­ka­ti çe­ken Şa­hin, “Bur­sa’yı gör­kem­li ta­ri­hi ile ge­le­ce­ğe ta­şı­yo­ruz. Ar­tık dün­ya­da ül­ke­ler de­ğil şe­hir­ler yarışıyor. New York, Pa­ris, Ber­lin den­di­ğin­de ül­ke­le­ri ak­la ge­li­yor. Bi­zim he­de­fi­miz de Bursa’yı mar­ka bir dün­ya ken­ti ha­li­ne ge­ti­re­rek, Bur­sa de­nil­di­ğin­de Tür­ki­ye’nin ak­la gel­me­si. Bu­gün Bur­sa’da­ki de­ği­şim Ame­ri­ka’da, Rus­ya’da bi­le ko­nu­şu­lu­yor. Kra­li­çe 2. Eli­za­beth’in Bur­sa zi­ya­re­ti son­ra­sın­da bu şeh­ri me­rak eden The Wall Stre­et Jo­ur­nal Ga­ze­te­si’nin mu­ha­bir­le­ri yap­tı­ğı­mız abi­de ya­tı­rım­la­rı gö­rün­ce “Bü­tün bun­lar 5 yıl­da na­sıl ger­çek­leş­ti?” şek­lin­de şaş­kın­lık­la­rı­nı di­le ge­tir­di. İŞTE PARMAK ISIRTAN YATIRIMLAR Şahin, kal­kın­ma­sı ve mar­ka bir kent ol­ma­sı yo­lun­da ger­çek­leş­ti­ri­len ya­tı­rım­lardan bazılarını şöyle açıkladı: “Bur­sa’nın ye­şil alan mik­ta­rı iki kat ar­tı­rıla­rak, 4 mil­yon met­re­ka­re­ye ulaş­tı­rıl­dı. 252 bin 500 met­re­ka­re alan üze­rin­de pro­je­len­di­ri­len Me­ri­nos Par­kı ken­tin ye­ni ok­si­jen de­po­su ola­cak. Bur­sa’nın 20 yıl­dır çö­kün­tü nok­ta­sı ola­rak du­ran San­tral Ga­raj kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­sıy­la şeh­rin ye­ni bu­luş­ma nok­ta­sı ha­li­ne gel­di. Kent Mey­da­nı ve Çar­şı Pro­je­si ile Bur­sa ye­ni bir pres­tij me­ka­na ka­vuş­tu. 20 yıl­dır ko­nu­şu­lan fa­kat bir tür­lü ba­şa­rı­la­ma­yan Kent Ha­li’nin şe­hir dı­şı­na çı­ka­rıl­ma­sı dü­şün­ce­si ha­ya­ta ge­çi­ril­di. Gö­rük­le’de in­şa­atı ta­mam­la­nan ye­ni Kent Ha­li yal­nız­ca Tür­ki­ye’nin de­ğil, Or­ta Do­ğu ve Av­ru­pa’nın en mo­dern hal bi­na­sı ol­du” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT