BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eğ­len­ce ara­cın­dan dü­şen kız ya­ra­lan­dı

Eğ­len­ce ara­cın­dan dü­şen kız ya­ra­lan­dı

Ka­ğıt­ha­ne’de, lu­na­park­ta eğ­len­ce ara­cın­dan dü­şen ço­cuk ağır ya­ra­lan­dı.Ka­ğıt­ha­ne’de, lu­na­park­ta eğ­len­ce ara­cın­dan dü­şen ço­cuk ağır ya­ra­lan­dı. Ar­ka­daş­la­rıy­la lu­na­par­ka ge­len 14 ya­şın­da­ki Ye­şim Ka­ra­bu­lut, sa­lın­cak gi­bi sal­lan­ma ve ken­di et­ra­fın­da dön­me özel­li­ği bu­lun­du­ğu be­lir­ti­len “Dis­co­very” ad­lı eğ­len­ce ara­cı­na bin­di. Bir sü­re son­ra ha­re­ket ha­lin­de­ki araç­tan dü­şen ço­cuk, ya­ra­lan­dı. Am­bu­lans­la has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lan Ka­ra­bu­lut’un sağ­lık du­ru­mu­nun cid­di­ye­ti­ni ko­ru­du­ğu be­lir­til­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT