BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Analar evladına koştu

Analar evladına koştu

Sa­ba­hın er­ken sa­at­le­rin­de şe­hit­lik­le­re akın eden va­tan­daş­lar, şe­hit­ler için Kur’an-ı Ke­rim oku­yup dua­lar et­tiAre­fe gü­nü do­la­yı­sıy­la şe­hit ya­kın­la­rı şe­hit­lik­le­ri zi­ya­ret edip du­a et­ti. Bay­ram ha­zır­lık­la­rı dün yurt ge­ne­lin­de bü­tün hı­zıy­la de­vam eder­ken ölen­ler için de kab­ris­tan­lar­da Kur’an-ı Ke­rim oku­nup dua­lar edil­di. Sa­ba­hın er­ken sa­at­le­rin­de va­tan­daş­lar kab­ris­tan­la­ra akın eder­ken, şe­hit ya­kın­la­rı da şe­hit­lik­le­re gel­di. Ka­bir­le­ri te­miz­le­yen va­tan­daş­lar Kur’an-ı Ke­rim oku­yup dua­lar et­ti. Şe­hit ya­kın­la­rı, di­ğer şe­hit ai­le­ler­iyle de bay­ram­la­şa­rak lo­kum ve çi­ko­la­ta ik­ra­mın­da bu­lun­du. Yur­dun çe­şit­li yer­le­rin­de gö­rev ya­pan Meh­met­çik de, sa­ba­hın er­ken sa­at­le­rin­de şe­hit­lik­le­re gel­di. Ko­mu­tan­la­rıy­la bir­lik­te şe­hit me­zar­la­rı­nı tek tek zi­ya­ret eden as­ker­le­r, ka­bir­le­rin te­miz­li­ği­ni ve çi­çek­le­rin ba­kım­la­rı­nı ya­pıp du­a et­ti. Şe­hit ya­kın­la­rıy­la da tek tek il­gi­le­nen Meh­met­çik ge­len­le­re şe­ker ik­ram et­ti. Sa­bah sa­at­le­rin­de şe­hit­li­ğe ge­len a­i­le­ler, şehit olan ya­kın­la­rı i­çin Kur’an­-ı Ke­rim o­kuyup dua etti. Ak­tü­tün’de­ki sal­dı­rı­da şe­hit o­lan Si­vas­lı Mu­ham­med Ba­hat­tin Er­tur­han’ın a­i­le­si şe­hit­li­ğe ge­len­le­re şe­ker ik­ram et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT