BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > O­pe­ra bi­na­sı ye­ni­le­ne­cek

O­pe­ra bi­na­sı ye­ni­le­ne­cek

Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sen­fo­ni Or­kes­tra­sı’nın bi­na­sın­dan son­ra An­ka­ra’nın en es­ki ya­pı­la­rın­dan olan Dev­let Ope­ra ve Ba­le­si’nin bi­na­sın­da da ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı ya­pa­cak.> Şük­ran Ka­ban AN­KA­RA Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sen­fo­ni Or­kes­tra­sı’nın bi­na­sın­dan son­ra An­ka­ra’nın en es­ki ya­pı­la­rın­dan olan Dev­let Ope­ra ve Ba­le­si’nin bi­na­sın­da da ye­ni­le­me ça­lış­ma­la­rı ya­pa­cak. Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı 2009 yı­lı büt­çe­si­nin TBMM Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu’nda­ki gö­rüş­me­le­ri sı­ra­sın­da ve­ri­len bir öner­gey­le Dev­let Ope­ra ve Ba­le­si’nin bi­na­sı­nın ye­ni­len­me­si için 2 mil­yon YTL öde­nek ak­ta­rıl­dı. Ba­kan Er­tuğ­rul Gü­nay, bi­na­nın ha­va­lan­dır­ma­sı­nın ye­ter­siz, kol­tuk dü­ze­ni­nin ra­hat­sız ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek ko­nu­lan öde­nek­le ek­sik­lik­le­rin gi­de­ri­le­ce­ği­ni kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT