BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Yatırımlar ha­re­ketleniyor ilk ter­cih Tür­ki­ye

Yatırımlar ha­re­ketleniyor ilk ter­cih Tür­ki­ye

Çok ulus­lu şir­ket­le­rin 2009 ya­tı­rım ter­cih­le­rin­de Ba­tı Av­ru­pa ve Ku­zey Ame­ri­ka en ca­zip böl­ge­ler ola­cak. Doğ­ru­dan ya­tı­rım­lar­da Tür­ki­ye’nin ilk ter­cih edi­le­cek ül­ke­ler­den ola­ca­ğı be­lir­ti­li­yor5 FAK­TÖR VAR­SA GE­Lİ­YOR­LAR Ya­tı­rı­mın han­gi ül­ke­ye ya­pı­la­ca­ğı­nı, “pa­zar bü­yük­lü­ğü, bü­yü­me hı­zı, böl­ge­sel pa­zar­la­ra gi­riş im­ka­nları, is­tik­rar­lı ya­tı­rım or­ta­mı ve ni­te­lik­li iş gü­cü­ne eri­şim” im­kan­la­rı be­lir­li­yor... Nüfu­su­nun genç ol­ma­sı se­be­biy­le ye­ni­li­ğe açık olan, tü­ke­tim mad­de­le­rin­de önem­li bir pa­zar ba­rın­dı­ran, ge­li­şen sek­tör­ler­de po­tan­si­ye­li olan Tür­ki­ye, doğ­ru­dan ya­tı­rımcı­ların tercihi... Kriz dö­ne­min­de ya­tı­rım­lar hız kes­miş ol­sa da, elin­de li­kit bu­lun­du­ran çok ulus­lu şir­ket­le­rin, 2009’da ‘fır­sat­la­rı de­ğer­len­dir­mek’ için ya­tı­rı­ma baş­la­ya­ca­ğı tah­min edi­li­yor. Bir­leş­miş Mil­let­ler ti­ca­ret ve Kal­kın­ma Kon­fe­ran­sı’nın (UNC­TAD) Dün­ya Ya­tı­rım Bek­len­ti­le­ri An­ke­ti’ne gö­re, 2009’da ya­tı­rım pro­je­si sa­yı­sın­da ar­tış ola­cak. Ra­por­da, Gü­ney, Do­ğu ve Gü­ney-Do­ğu As­ya’nın, 2007 yı­lın­dan bu ya­na çok ulus­lu şir­ket­ler ta­ra­fın­dan en çok ter­cih edi­len böl­ge­ler ol­du­ğu be­lir­le­nir­ken, As­ya ül­ke­le­ri­ni Ku­zey Ame­ri­ka ve Av­ru­pa Bir­li­ği Üye­si ül­ke­li­rin ta­kip ede­ce­ği be­lir­til­di. Tür­ki­ye’nin de için­de bu­lun­du­ğu ve ağır­lık­lı ola­rak Or­ta Do­ğu ül­ke­le­rin­den olu­şan Ba­tı As­ya gru­bun­da­ki ül­ke­ler ara­sın­da, dev şir­ket­le­rin doğ­ru­dan ya­tı­rım için ilk ter­ci­hinin Tür­ki­ye ola­ca­ğı ön­gö­rül­dü. Ter­cih­te, Tür­ki­ye’nin, 5 çe­ki­ci fak­tö­rü ba­rın­dır­ma­sı­nın ro­lü büyük. Ve­ri­le­r, Tür­ki­ye’nin, 2006’da 20.1 mil­yar do­lar ile dün­ya ge­ne­lin­de 16. sı­ra­da, ge­liş­mek­te olan ül­ke­ler ara­sın­da ise 5. sı­ra­da yer al­dı­ğını gösteriyor. 2007’de ya­ban­cı ser­ma­ye mik­ta­rı ka­yıt­la­ra 21.8 mil­yar do­lar ola­rak geç­ti. Ge­çen yıl, uluslararası ya­tı­rım­la­rın yüz­de 84’üne te­ka­bül eden 216.6 mil­yar do­larlık yatırım, ABD, Fran­sa, İs­pan­ya yaparken, ge­liş­mek­te olan ül­ke­lerin yap­tı­ğı 193 mil­yar do­lar­lık ya­tı­rı­mı da Hong Kong, Bre­zil­ya, Rus­ya ve Çin ger­çek­leş­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT