BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Biz her za­man ku­cak­la­yı­cı ol­duk

Biz her za­man ku­cak­la­yı­cı ol­duk

CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, An­tal­ya’da par­ti­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen bay­ram­laş­ma tö­re­ni­ne ka­tıl­dı.> Ca­fer Eser AN­TAL­YA İHA Kur­ban Bay­ra­mı ta­ti­li­ni mem­le­ke­ti An­tal­ya’da ge­çi­ren CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, par­ti­li­ler­le soh­bet et­ti ve çay iç­ti. Bu sı­ra­da bir ga­ze­te­cinin “çar­şaf­lı üye” so­ru­su­na ce­vap ve­ren Bay­kal, “Biz bel­li bir si­ya­si bek­le­yiş içe­ri­sin­de söy­lem ge­liş­tir­mi­yo­ruz. Biz doğ­ru ol­du­ğu­na inan­dı­ğı­mız şey­le­ri söy­lü­yo­ruz. Bun­la­ra bu­gün de ina­nı­yor de­ği­liz. Dai­ma, her za­man inan­dık. CHP’nin hoş­gö­rü­lü, in­san­cıl, ku­cak­la­yı­cı tu­tu­mu­nu ba­zı­la­rı ye­ni fark edi­yor­lar” de­di. Bu sı­ra­da bir par­ti­li Bay­kal’a, son dö­nem­de­ki çı­kış­la­rı ve ha­re­ket­le­ri se­be­biy­le ken­di­si­ni tak­dir et­tik­le­ri­ni söy­ler­ken, Bay­kal, ga­ze­te­ci­le­ri gös­te­re­rek, par­ti­li­ye, “Mil­let za­ten o ko­nu­da bir şey­ler bek­li­yor. Kur­ca­la­ma onu” di­ye es­pri yap­tı. Be­le­di­ye Baş­kan aday­la­rı­na da tav­si­ye­ler­de bu­lu­nan Bay­kal, “Si­ya­set bir sü­reç­tir, bir atım­lık ba­rut için si­ya­set ya­pan­lar, tav­si­ye ede­rim ke­sin­lik­le si­ya­set yap­ma­sın­lar. Si­ya­se­ti bi­ze ya­kı­şan şe­kil­de yap­sın­lar. Tür­ki­ye’nin ha­li or­ta­da. Böy­le bir or­tam­da ‘sen-ben’ di­ye te­laş içi­ne gir­me­nin ka­bul edi­le­bi­lir bir ta­ra­fı ol­maz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT