BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kar ve ti­pi Si­vas’ta ulaşımı felç et­ti

Kar ve ti­pi Si­vas’ta ulaşımı felç et­ti

Kar ya­ğı­şı ve ti­pi Si­vas’ta u­la­şı­mı o­lum­suz yön­de et­ki­li­yor.Kar ya­ğı­şı ve ti­pi Si­vas’ta u­la­şı­mı o­lum­suz yön­de et­ki­li­yor. Si­vas-­To­kat ka­ra yo­lu­nun Çam­lı­bel mev­ki­sin­de kar ya­ğı­şı ve ti­pi et­ki­si­ni ar­tır­dı. Yo­lun a­çık kal­ma­sı i­çin e­kip­ler bu böl­ge­de sü­rek­li kar te­miz­le­me ça­lış­ma­sı ya­pı­yor. Ka­ra yo­lu­nun u­la­şı­ma a­çık ol­du­ğu­nu be­lir­ten yet­ki­li­ler, sü­rü­cü­le­rin söz ko­nu­su böl­ge­ler­de dik­kat­li ol­ma­sı­nı is­te­di. Si­vas-­Ma­lat­ya ka­ra yo­lu­nun Yağ­don­du­ran ve Si­vas­-Er­zin­can ka­ra yo­lu­nun Kı­zıl­dağ i­le İm­ran­lı böl­ge­le­rin­de de kar ya­ğı­şı­nın et­ki­li ol­du­ğu­nu kay­de­den yet­ki­li­ler, bu yol­lar­da zin­cir­siz a­raç ge­çi­şi­ne i­zin ve­ril­me­di­ği­ni be­lirt­ti­ler.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT