BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ABD’li dev ban­ka 35 bin ki­şi­yi çı­ka­ra­cak

ABD’li dev ban­ka 35 bin ki­şi­yi çı­ka­ra­cak

ABD’li Bank of Ame­ri­ca 3 yıl­da 30-35 bin ça­lı­şa­nı­nı iş­ten çı­ka­ra­ca­ğı­nı bil­dir­di.ABD’li Bank of Ame­ri­ca 3 yıl­da 30-35 bin ça­lı­şa­nı­nı iş­ten çı­ka­ra­ca­ğı­nı bil­dir­di. Ban­ka­nın yıl­lık ma­li­yeti­ni 7 mil­yar do­lar azalt­ma­yı amaç­la­dı­ğı be­lir­ti­len açık­la­ma­da, iş­ten çı­kar­ma­la­rın bü­tün bi­rim­le­ri et­ki­le­ye­ce­ği, is­tih­dam azalt­may­la il­gi­li ke­sin ra­ka­mın ge­le­cek yıl baş­la­rı­na ka­dar bel­li ol­ma­ya­ca­ğı kay­de­dil­di. Bank of Ame­ri­ca 308 bin ki­şi­ye is­tih­dam sağ­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT