BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Alp Ha­va­cı­lık Tür­ki­ye’nin GURUR OLDU

Alp Ha­va­cı­lık Tür­ki­ye’nin GURUR OLDU

Alp Ha­va­cı­lık’ın Baş­ka­nı Al­pa­ta, “10 yıl ön­ce 10 ki­şi i­le yo­la çık­tık, 2009’da 400 ki­şi o­la­ca­ğız. F-35 sa­vaş u­ça­ğı p­ro­je­sin­de­ki he­de­fi­miz 2 mil­yar do­lar­lık iş pa­yı al­mak” de­di> Mah­mut Bu­lut/AN­KA­RA 50 MİLYON DOLARLIK İHRACAT Alp Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Alpata (sağda), arkadaşımız Mahmut Bulut’a şirketin kuruluşundan bugüne kadar katettiği süreci anlattı. Alpata, “Önümüzdeki sene 400 ki­şi­lik doğ­ru­dan is­tih­dam kay­na­ğı haline gelecek olan Alp Havacılık, 2009’da 50 mil­yon dolarlık ihracat hedefliyor” dedi. Es­ki­şe­hir Or­ga­ni­ze Sa­na­yi böl­ge­sin­de 10 yıl ön­ce 4 CNC tez­gâ­hı ile ku­ru­lan Alp Ha­va­cı­lık, bu­gün hem kri­ze mey­dan oku­yor hem de doğ­ru ya­tı­rım ve ürün ter­cih­le­riy­le as­ke­ri ve si­vil ha­va­cı­lık ala­nın­da ün­lü fir­ma­la­ra çö­züm ve se­çe­nek­ler su­nu­yor. Ha­len, Tür­ki­ye’nin de ge­liş­tir­me ve üre­tim fa­ali­yet­le­ri­ne ka­tıl­dı­ğı F-35 sa­vaş uçak­la­rı ve bu uçak­lar­da kul­la­nı­la­cak F-135 mo­tor­la­rı için açı­lan iha­le­ler­den 1 mil­yar do­lar­lık iş pa­yı al­dık­la­rı­nı söy­le­yen şir­ke­tin Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Tun­cer Al­pa­ta, “Ye­ni he­de­fi­miz mev­cut 1 mil­yar do­lar­lık iş pa­yı­mı­zı 2 mil­yar do­la­ra çı­kar­mak” de­di. 10 yıl ön­ce 10 ki­şi ile yo­la çık­tık­la­rı­nı söy­le­yen Al­pa­ta, “Alp Ha­va­cı­lık Ai­le­si, bu­gün alt yük­le­ni­ci­le­ri ha­riç 280’e ulaş­tı ve ge­niş­le­me­ye de­vam edi­yor. Yıl so­nu iti­ba­riy­le 300 ve 2009 so­nu iti­ba­riy­le 400 ki­şi­lik bir doğ­ru­dan is­tih­dam kay­na­ğı ola­ca­ğız. 2009 yı­lı ih­ra­ca­tı­mız 50 mil­yon ABD do­la­rını zor­la­ya­cak. DÜN­YA DEV­LE­Rİ­NE ÜRE­Tİ­YOR Alp Ha­va­cı­lık, Si­korsky Air­craft, Pratt&Whit­ney Ca­na­da, God­rich Lan­ding Ge­ar, Tür­ki­ye’nin göz­de­si TA­I, Boe­ing ve Air­bus gi­bi dün­ya dev­le­ri için par­ça üre­ti­yor. Ay­rı­ca Alp Ha­va­cı­lık’ın ürün­le­ri­ni kul­la­nan he­li­kop­ter ve uçak­lar ara­sın­da F-Black­hawk, Sea­hawk, S76, S92, CH53K, F-35, F22, F135, Boe­ing 787, A380, B737 gi­bi plat­form­lar bu­lu­nu­yor. Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’nce de yay­gın ola­rak kul­la­nı­lan Si­korsky he­li­kop­ter­le­ri için par­ça üret­tik­le­ri­ni kay­de­den Al­pa­ra “Bu­gün Alp Ha­va­cı­lık, ABD Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı’ndan ‘Si­korsky he­li­kop­ter­le­ri Uçuş Em­ni­yet Par­ça­sı İma­lat Ye­ter­li­lik Ona­yı’ alan ABD dı­şın­da dün­ya­da­ki tek fir­ma” de­di. Tür­ki­ye, 100 a­det F-35 a­la­cak F-35 sa­vaş uça­ğı için Alp Ha­va­cı­lık’ın ya­nı sı­ra,Türk sa­vun­ma sa­na­yi fir­ma­la­rı, “TA­I, TE­I, KA­LE­KA­LIP, AYE­SAŞ, Mİ­KES, MİL­SOFT, HA­VEL­SAN” par­ça üre­te­cek. Pro­je­den ASEL­SAN’ın da iş pa­yı al­ma­sı için gö­rüş­me­ler de­vam edi­yor. F-35 ye­ni ne­sil sa­vaş uça­ğı­nın üre­ti­mi­ne 800 mil­yon do­lar ve­re­rek ka­tı­lan Tür­ki­ye, sa­tın al­ma­yı plan­la­dı­ğı 100 uçak için ise 2012 yı­lın­da söz­leş­me im­za­la­ya­cak. Plan­la­ma­ya gö­re Tür­ki­ye’ye ilk uçak tes­li­ma­tı, 2014 yı­lın­da ya­pı­la­cak. Tür­ki­ye al­ma­yı plan­la­dı­ğı 100 F-35 uça­ğı için10 mil­yar do­lar öde­ye­cek. Tür­ki­ye’nin ala­ca­ğı uçak­la­ra Türk mü­hen­dis­le­rin­ce ta­sar­la­nan ba­zı uçuş ve si­lah sis­tem­le­ri ta­kı­la­cak. Bun­lar ara­sın­da TÜ­Bİ­TAK SA­GE ve MKEK ta­ra­fın­dan ta­sar­la­nıp üre­ti­len De­met bom­ba­sı fır­lat­ma apa­ra­tı­nın da, ASEL­SAN ta­ra­fın­dan üre­ti­le­cek elek­tro­nik harp sis­te­mi­ ve MKEK ta­ra­fın­dan üre­ti­len 25 mm.lik top yer alı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT