BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tamer Karadağlı: Holl­ywo­od’­a mil­li ma­ça gi­der gi­bi gön­de­ri­yor­lar

Tamer Karadağlı: Holl­ywo­od’­a mil­li ma­ça gi­der gi­bi gön­de­ri­yor­lar

Ün­lü oyun­cu Ta­mer Ka­ra­dağ­lı, Ka­nal­tür­k’­te ya­yın­la­nan Kır­mı­zı Ha­lı prog­ra­mın­da dert yan­dı.Ün­lü oyun­cu Ta­mer Ka­ra­dağ­lı, Ka­nal­tür­k’­te ya­yın­la­nan Kır­mı­zı Ha­lı prog­ra­mın­da dert yan­dı. Ka­ra­dağ­lı, oy­na­dı­ğı 3 film­den iki­si­nin ya­ban­cı film ol­ma­sı­na rağ­men bir Holl­ywo­od ya­pı­mın­da yer al­mak­tan çe­kin­di­ği­ni söy­le­di. “A­man ödüm ko­pu­yor. Ame­ri­ka­’da film çek­tim di­ye bir tek döv­me­dik­le­ri kal­dı­” şek­lin­de ko­nu­şan Ta­mer Ka­ra­dağ­lı, Tür­ki­ye­’de in­san­la­rın ba­kış açı­la­rı­nı da eleş­ti­re­rek şun­la­rı söy­le­di: “Biz­de ne­den­se he­men baş­rol bek­le­ni­yor, Ame­ri­ka­’da bi­ri film çe­ke­cek­se ha­ni Gö­re­vi­miz Teh­li­ke­’de Tom Cru­ise’­un ro­lü­nü al­mış bir oyun­cu bek­li­yo­ruz. Mil­li ma­ça gön­de­rir gi­bi gön­de­ri­yo­ruz. Hal­bu­ki öy­le bir şey de­ğil bu. Siz bir şey­ler eker­si­niz, fi­liz­len­me­si­ni bek­ler­si­niz.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT