BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > An­ka­ra’da ta­rih ­canlanacak

An­ka­ra’da ta­rih ­canlanacak

Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay, Al­tın­dağ Be­le­di­ye Baş­ka­nı Vey­sel Tir­ya­ki ile bir­lik­te res­to­re edi­len Meh­met Akif Er­soy Evi’nde in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.Altındağ’daki ­Ta­cet­tin Der­ga­hı’nı ge­zen Kültür ve Turizm Bakanı Gü­nay, res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rını in­ce­le­di. Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay, Al­tın­dağ Be­le­di­ye Baş­ka­nı Vey­sel Tir­ya­ki ile bir­lik­te res­to­re edi­len Meh­met Akif Er­soy Evi’nde in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Ta­cet­tin Der­ga­hı’nı da ge­zen Ba­kan Gü­nay, ça­lış­ma­lar­la il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Gü­nay, 27 Ara­lık ta­ri­hi­nin Meh­met Akif Er­soy’un ölüm yıl dö­nü­mü ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­rak, bu ta­rih­ten ön­ce bu­ra­da ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı gör­mek is­te­di­ği­ni söy­le­di. Ta­cet­tin Der­ga­hı ve Ca­mi­si’nde Va­kıf­lar Böl­ge Mü­dür­lü­ğü’nün bir ça­lış­ma yü­rüt­tü­ğü­nü be­lir­ten Ba­kan Gü­nay, “Uzun za­man­dan bu ya­na ih­ti­ya­cı­mız olan bir hiz­me­ti ger­çek­leş­ti­ri­yor­lar. Yıl­lar ön­ce bu­ra­sı yüz kı­zar­tı­cı bir du­rum­day­dı” de­di. An­ka­ra Ev­le­ri’nde de in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Ba­kan Gü­nay; bu­ra­lar­da ge­le­nek­sel tarz­da lo­kan­ta, kah­ve­ha­ne olur­sa ta­ri­hî An­ka­ra’nın can­la­na­ca­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT